Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, 2019

Αύξηση για τις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α” εξάμηνο 2014

Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών παρουσίασε ενισχυμένα περιθώρια κέρδους

mig

Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α” εξάμηνο 2014 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1% στα €559,9 εκατ., παρά την συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας (ετήσια μείωση 0,7% του ελληνικού ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο). Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες πωλήσεις το Α” εξάμηνο 2014 κατέγραψαν ετήσια μείωση 2% (τα δημοσιευμένα αποτελέσματα Α” εξαμήνου 2013 δεν περιελάμβαναν την επιβάρυνση στα αποτελέσματα του ομίλου ΥΓΕΙΑ από την μονομερή, από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, υποχρέωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Α” εξάμηνο 2014 ανήλθαν σε κέρδη €11,8 εκατ. έναντι ζημιών €5,8 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013 (περιλαμβάνει την επίπτωση του claw back και rebate ποσού €15,7 εκατ.). Η επίτευξη θετικής λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ (σε συγκρίσιμη βάση προ της επίπτωσης του μηχανισμού claw back και rebate).

Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών παρουσίασε ενισχυμένα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 50 μονάδες βάσης ετησίως), βελτιωμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, ανήλθαν σε κέρδη €5,2 εκατ. έναντι κερδών €2,8 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013 (δεν περιλαμβάνει την επίπτωση του claw back και rebate ποσού €15,7 εκατ.), αντανακλώντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α” εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημία €76,2 εκατ. έναντι ζημίας €139,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημίες από διακοπείσες δραστηριότητες (€2,4 εκατ. το Α” εξάμηνο 2014 έναντι €24,9 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα του Α” εξαμήνου 2013 περιλαμβάνουν την επιβάρυνση λόγω της αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας (αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως).

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2014 ανήλθε στα €982 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε €1,27 ανά μετοχή.

Η διοίκηση του Ομίλου MIG προέβη εντός του Β” τριμήνου 2014 στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για την επιμέτρηση των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 27, η MIG προβαίνει πλέον στην αποτίμηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης (μειωμένο με τυχόν ζημίες απομείωσης) αντί για την αποτίμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 (αποτίμηση βάσει εύλογης αξίας) που εφάρμοζε έως την 31.03.2014. Με την εφαρμογή της νέας λογιστικής πολιτικής, για το σύνολο των επενδύσεών της σε θυγατρικές, προέκυψε αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 καθώς και της 01.01.2013.

Η μόνη επίδραση αναφορικά με την αποτίμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής είναι η αποτίμηση της επένδυσης στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Η αλλαγή αυτή είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα στην Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV): (α) την 31.12.2013 με τη νέα λογιστική πολιτική αναπροσαρμόστηκε στο €1,11 δισ. (€1,44 ανά μετοχή) έναντι €967 εκατ. (€1,26 ανά μετοχή) με την παλαιά πολιτική και (β) την 30.06.2013 με τη νέα λογιστική πολιτική αναπροσαρμόστηκε στο €1,41 δισ. (€1,84 ανά μετοχή) έναντι €1,23 δισ. (€1,59 ανά μετοχή) με την παλαιά πολιτική.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το Α” εξάμηνο 2014 ανέρχονται σε €52,9 εκατ. και σε ενοποιημένη βάση σε €126,7 εκατ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2014 μειώθηκαν κατά €21 εκατ. έναντι της 31.12.2013.

Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική ετήσια βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους:

– Όμιλος Vivartia: κατέγραψε 1% ετήσια αύξηση πωλήσεων (€274,1 εκατ. έναντι €270,8 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013), παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας (0,7% ετησίως το Α” Εξάμηνο 2014), ενώ ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (32,8% έναντι 31,8% το Α” εξάμηνο 2013) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (62,7% έναντι 62,5% το Α” εξάμηνο 2013). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 28% (26,9% το Α” εξάμηνο 2013), ενώ στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών και ποτών στην Ελλάδα ανήλθε στο 24,3% (23,7% το Α” εξάμηνο 2013). Οι ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στην επίτευξη θετικής λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €3,8 εκατ. έναντι ζημιών €4,4 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013).

– Όμιλος Attica: κύριο χαρακτηριστικό είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού με θετικό περιθώριο κέρδους, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα με αρνητικό περιθώριο κέρδους. Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατέγραψαν ετήσια μείωση 2% (€104,2 εκατ. έναντι €106,7 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013). Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), οι ζημίες ανήλθαν στα €2,2 εκατ. έναντι ζημίας €0,9 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013, αντανακλώντας τη μείωση των πωλήσεων, παρά τη συνεχιζόμενη αποτελεσματική συγκράτηση του κόστους (τα κόστη πωληθέντων και τα κόστη διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν 2% και 5% ετησίως αντίστοιχα).

– Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν 6% ετησίως στα €16,8 εκατ., κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης 1% των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων πωλήσεων (€121,6 εκατ. έναντι €120,7 εκατ. το Α” εξάμηνο 2013) και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου MIG αποτελούν η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές), με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική:

– Ολοκλήρωση της στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς με την έκδοση ομολογιών ποσού €251,8 εκατ. της Σειράς Α” του ΜΟΔ: σύμφωνα με τους όρους της στρατηγικής συμφωνίας η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε αδιάθετες ομολογίες της Σειράς Α” του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) της MIG ποσού €251,8 εκατ. στην ονομαστική τους αξία. Κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών ποσού €90 εκατ. σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG κατά τη συνεδρίασή του της 29.08.2014 διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας συνολικά κατά το ποσό των €50 εκατ. (σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ). Αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις των αρχών για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της MIG και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ. Με την υλοποίηση της συμφωνίας και τη μετατροπή των ομολογιών η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί μέτοχος στην MIG με ποσοστό 17,7%.

– Συμφωνία μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου ATTICA με το σύνολο των δανειστών και επένδυσης €75 εκατ. από funds υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group (Αύγουστος 2014): Η συμφωνία προβλέπει ότι η Fortress θα καλύψει πλήρως την έκδοση από την κατά 100% θυγατρική εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων, πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €75 εκατ., με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης. Συγκεκριμένα, την κάλυψη (α) κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €25 εκατ. και (β) ομολογιακού δανείου ύψους έως €50 εκατ. ανταλλάξιμο μερικώς ή ολικώς με ομολογίες της μητρικής Attica μετατρέψιμες σε νέες μετοχές Attica, μέσω της έκδοσης από την τελευταία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως €50 εκατ. Το δικαίωμα μετατροπής δύναται να ασκηθεί μετά το Δεκέμβριο 2015. Η τιμή μετατροπής είναι συνδεδεμένη με την λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου Attica, οριζόμενη κατ” ανώτατο σε €1,0450 και κατ” ελάχιστον σε €0,5775 ανά μετοχή. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας καθώς και ελληνικών και ξένων τραπεζών στις δυνατότητες του ομίλου Attica για τη δυναμική, αυτόνομη ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

– Πώληση ποσοστού 34,96% της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. έναντι συνολικού τιμήματος €12,3 εκατ. σε μετρητά (Αύγουστος 2014): στα πλαίσια της δεδηλωμένης στρατηγικής για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, η MIG ανακοίνωσε (12.08.2014) την πώληση του συνόλου των μετοχών (4.920.000) που κατείχε στη MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π., στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

By