Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 2020

Καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ για την Eurobank

Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 244 εκατ. ευρώ

eurobankΚαθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένου του αναβαλλόμενου φόρου, εμφάνισε η Eurobank το πρώτο εξάμηνο του 2013. Το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές €244 εκατ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, με την εξαγορά του Τ.Τ. και της Proton ενισχύεται η ρευστότητα της Eurobank κατά €4,2 δισ. και βελτιώνεται η σχέση δανείων προς καταθέσεις σε 116% από 136% στο τέλος Ιουνίου 2013. Οι συνολικές καταθέσεις της Eurobank διαμορφώθηκαν σε €30,2 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ λαμβανομένων υπόψη των καταθέσεων του Τ.Τ. και της Proton οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται σε €41,7 δισ. Στο εξωτερικό, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €8,5 δισ., υπερβαίνοντας τις καθαρές χορηγήσεις κατά €400 εκ., με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται σε 95% στο τέλος του Α΄ εξαμήνου. Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε από €34 δισ. το Α΄ εξάμηνο του 2012 σε €19,5 δισ. σήμερα λόγω άντλησης ρευστότητας από την αγορά και σταδιακής επιστροφής των καταθέσεων. Η επιπρόσθετη ρευστότητα από την εξαγορά του Τ.Τ και της Proton αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα στα 17,5 δισ.

Η τράπεζα στο συγκεκριμένο διάστημα κατέγραψε:
• Ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 9% το Β΄ τρίμηνο του 2013 έναντι του Α΄ τριμήνου του ίδιου έτους.

• Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 τριμήνων. Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 8,5% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο του 2013.

• Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €120 εκ. το Β΄ τρίμηνο, από €93 εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2013.

• Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2013. Διατήρηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου του 2013.

«Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Με την απόκτηση του ΤΤ και της Proton η Eurobank ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά την πελατειακή της βάση και βελτίωσε τη ρευστότητά της., σύμφωνα με το Χρήστο Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλο.

Η ενοποίηση των δύο αυτών τραπεζών και η υλοποίηση των σημαντικών συνεργειών που αυτή θα αποδώσει αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα, εξετάζουμε ένα πρόγραμμα ανασχεδιασμού του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, αναδεικνύοντας τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την επιστροφή στην κερδοφορία. Στόχος είναι η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων», πρόσθεσε.

 

By