Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι!

morainei kurios on vouletai apolesai!

By