Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2019

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι!

morainei kurios on vouletai apolesai!

By