Παρασκευή, 23 Αυγούστου, 2019

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Alpha Bank

Ισχύει από σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τις 30 του μήνα

alpha bank800

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha Bank και ισχύει από σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τις 30 του μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank ήταν η μόνη συστημική η οποία δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Εκτιμάται ότι όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί ο όμιλος θα επιτύχει μείωση του κόστους εργαζομένων κατά 15% περίπου σε ετήσια βάση.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Ορισμοί
Για τους σκοπούς υπολογισμού των κατωτέρω υπό 4.(Α.),(Β.),(Γ.) κινήτρων αποχωρήσεως καθορίζονται τα εξής:

– Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2014.

– Για τη διαμόρφωση και τον τελικό υπολογισμό της εφάπαξ χρηματικής παροχής, ως ημερομηνία προσλήψεως θα εκλαμβάνεται ο χρόνος αναλήψεως πραγματικής υπηρεσίας στην Τράπεζα, ως κύριο εργοδότη.

– Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές νοούνται οι τακτικές αποδοχές που κατεβλήθησαν τον μήνα Ιούνιο 2014, άνευ προσαυξήσεων (ενδεικτικώς δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) και εξαιρουμένων τυχόν εκτάκτων παροχών (υπερεργασία, υπερωριακή εργασία κ.λπ.) ή όποιων άλλων αμοιβών ή παροχών σε είδος ή σε χρήμα. 
4. ΠΑΡΟΧΕΣ 
Οι Υπάλληλοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του Προγράμματος θα λάβουν:

Α. Βασική παροχή

Ποσό που θα ισούται με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση (100%) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013 και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα ∆ικηγόρων), άνευ των περιορισμών που τίθενται από τον Ν. 3198/1955 για το ύψος της αποζημιώσεως.

Η βασική παροχή υπολογίζεται βάσει α) των τακτικών αποδοχών μηνός Ιουνίου 2014 προσαυξημένων x14/12 και β) των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά τα κατωτέρω αναγραφόμενα.

Για τον υπολογισμό του ποσού που συνιστά τη βασική παροχή χρησιμοποιείται το άθροισμα των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που προκύπτει από τους κάτωθι Πίνακες 1 και 2:

Από τα 17 έτη συμπληρωμένης υπηρεσίας στην Τράπεζα την 12.11.2012, καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές ενός επιπλέον μηνός για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας, με μέγιστο όριο τις 12 επιπλέον μηνιαίες τακτικές αποδοχές. Οι επιπλέον τακτικές αποδοχές που θα καταβάλλονται, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 2.000 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως x14/12.

Β. Κίνητρο αποχωρήσεως βάσει ηλικίας Υπαλλήλου και συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα την 30.6.2014

Το κίνητρο αποχωρήσεως υπολογίζεται βάσει των συμπληρωμένων, ακέραιων, ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα, σε συνδυασμό με τις τακτικές αποδοχές μηνός Ιουνίου 2014, αναλόγως της ηλικίας του Υπαλλήλου, σύμφωνα με τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ x ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ x ΠΟΣΟΣΤΟ1
ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ1

58 ετών και άνω 50%
55-57 65%
50-54 80%
45-49 60%
40-44 55%
30-39 45%
Έως 29 ετών 20%
Γ. Κίνητρο αποχωρήσεως βάσει τόπου εργασίας

Για το Προσωπικό που εργάζεται σε Μονάδες της περιφέρειας (εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης), προβλέπεται προσαύξηση του αθροίσματος των υπό (Α.) και (Β.) ποσών κατά τα κάτωθι ποσοστά, αναλόγως ηλικίας την 30.6.2014, ως εξής:

Σε καμμία περίπτωση το άθροισμα των υπό (Α.) (Β.) και (Γ.) ποσών δεν θα υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 8.000 και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 170.000 (μικτά). Η ανωτέρω παροχή υπόκειται σε όλες τις νόμιμες φορολογικές ή άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής της.

∆. Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης

Συνέχιση της νοσοκομειακής καλύψεως μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της εταιρίας ΑΧΑ Ασφαλιστική για δύο (2) έτη μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, με τους ισχύοντες για το εν ενεργεία Προσωπικό όρους.

Ε. Προνομιακά επιτόκια δανείων – ρύθμιση οφειλών

Για το Προσωπικό που θα αποχωρήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα διατηρηθούν, σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα:

Τα προνομιακά επιτόκια για δάνεια που έχουν ληφθεί από την Τράπεζα μέχρι και την 31.8.2014 και υφίστανται κατά τον χρόνο της αποχωρήσεως.

Οι προσφερόμενοι από την Τράπεζα ευνοϊκοί όροι ρυθμίσεων οφειλών Προσωπικού στις οποίες έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι έως την ημερομηνία αποχωρήσεώς τους.

By