Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 2020

Δεν χρειάζεται επανάπαυση

Εφόσον βέβαια συνεχισθεί με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.