Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

Δεν χρειάζεται επανάπαυση

Εφόσον βέβαια συνεχισθεί με επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος.