Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Βρέθηκαν τα 2 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha Bank

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Δημήτρη Μαντζούνη.

Του Νίκου Φιλιππίδη

© FOSPHOTOS  Konstantinos Tsakalidis
© FOSPHOTOS Konstantinos Tsakalidis

Ζημίες ύψους 1,086,3 δισ. ευρώ, εμφάνισε η Alpha Bank to 2012 συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Μαντζούνη, η Alpha Bank έχει συγκεντρώσει κεφάλαια μεγαλύτερα των 2 δις. ευρώ ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένου του αποτελέσματος χρηματοοικονομικών πράξεων ύψους -288,3 εκατ. από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων  Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής, και εκτάκτων εξόδων ύψους 125,1 εκατ. οι ζημιές διαμορφώνονται στα 747 εκατ.

Δήλωση του Γ. Κωστόπουλου

«Η Alpha Bank, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην ταχεία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένοντας Τράπεζα αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Καθώς διαφαίνονται ήδη οι πρώτες ενδείξεις ανακάμψεως της οικονομίας και ανακτήσεως της εμπιστοσύνης και με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα σε εξέλιξη, η Alpha Bank θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη χώρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των Πελατών μας και των συμφερόντων των Μετόχων μας στηριζόμενοι στις ίδιες αρχές που διέκριναν την Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της».

Δήλωση του Δ. Μαντζούνη

«Με την εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενισχύσεως τον Δεκέμβριο του 2012, δίδεται νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας.

 Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα Ευρώ 2 δισ., η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα».

Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού

– Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 12,8%3 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 13,7%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τραπέζης ύψους Ευρώ 4,6 δισ. σύμφωνα με την Τράπεζα της  Ελλάδος και τη διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως μετατρέψιμου ομολόγου εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. προς την Crédit Agricole S.A.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Tραπέζης, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 13,7%3.

– Συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια υπερβαίνουν τα Ευρώ 2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, καθιστώντας την Alpha Bank τη μόνη ελληνική συστημική Τράπεζα με θετικά Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια.

– Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανέρχονται σε Ευρώ 28,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά Ευρώ 2,2 δισ. το δ΄ τρίμηνο και κατά Ευρώ 1,2 δισ. τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καταθέσεις της Εμπορικής Τραπέζης, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώνονται σε Ευρώ 41,3 δισ.

-Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 1,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο και κατά Ευρώ 4,5 δισ. έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013, σε Ευρώ 19,2 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων ανέρχεται σε Ευρώ 7,7 δισ. και σε Ευρώ 12,7 δισ. συμπεριλαμβανομένου του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Τραπέζης.

– Δείκτης καθυστερήσεων στο 22,8%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 4,6 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 123%.

Η περαιτέρω επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών επηρέασε αρνητικά τη χρηματοοικονομική μας επίδοση

– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.397,3 εκατ., μειωμένο κατά 21,7% σε ετήσια βάση, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδοτήσεως καθώς και της αυξήσεως του κόστουςτων καταθέσεων.

– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε το 2012 κατά 40 πόντους σε 2,4%.

– Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 232,3 εκατ. κυρίως λόγω της επαναξιολογήσεως της αγοράς ομολόγων σε ενεργή και τη συνακόλουθη επανεκτίμηση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

-Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 19,6% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων εξόδων), ανήλθε σε Ευρώ 681,4 εκατ., επηρεασμένο κυρίως από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων.

– Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 1.053,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 3,9% σε ετήσια βάση (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων) και κατά 12,3%σωρευτικά από το 2009.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 1.668,9 εκατ., αυξημένες κατά 47,6% σε ετήσια βάση, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 352 πόντους.

-Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 1.086,3 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, αναφέρει η Alpha Bank.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By