Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για όσους χρωστούν ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ

Ποινικές κυρώσεις για τα αδικήματα φοροδιαφυγής που συνδέονται με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

lefta735_151113

Χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις θυρίδες όσων χρωστούν ΦΠΑ, ετοιμάζεται να βάλει το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται ακόμα και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, για μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ή για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο άνω των 10.000 ευρώ, καθώς συνδέονται με «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος», με βάση τις οδηγίες, οι ελεγκτικές αρχές όταν διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις ή μη εμπρόθεσμη καταβολή των οφειλών στο Δημόσιο θα στέλνουν σήμα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για διακίνηση «μαύρου χρήματος» και θα ζητούν να κινηθούν εναντίον του οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, τα αδικήματα φοροδιαφυγής που σχετίζονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επισύρουν βαριές ποινές από την 1-1-2014 είναι τα ακόλουθα:

• Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

• Μη έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων καθ’ υποτροπή εντός χρονικού διαστήματος 3 ετών από τον εντοπισμό της παράβασης αυτής για πρώτη φορά.

• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνίας σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την εξαίρεση της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές.

• Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων.

Εφόσον τα ελεγκτικά κέντρα και οι ΔΟΥ διαπιστώνουν τις παραπάνω παραβάσεις οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενημερώνοντας συγχρόνως και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το ποσό των παραβάσεων όλων των παραπάνω αδικημάτων υπερβαίνει αθροιστικά τις 50.000 ευρώ.

By