Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 60.000 ευρώ στην Alapis

 αναφορικά με τη μη ορθή  κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2010 και 2011

botopoulosA

Την επιβολή συνολικού προστίμου 60.000 ευρώ στην εταιρεία ALAPIS ABEE για παραβάσεις του ν. 3556/2007 αναφορικά με τη μη ορθή, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2010 και 2011, καθώς και για παράβαση του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 σχετικά με τις προβλέψεις των οικονομικών στοιχεία για την χρήση 2008, αποφάσισε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 662/1.11.2013 συνεδρίασή του.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε επίσης:

Tην έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων μερίδων της, με αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου με μετρητά και την παροχή αδείας για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς.

Tην έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του μέτοχου “AL Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal”.

Τη διαγραφή των ακόλουθων τίτλων της Τράπεζας Κύπρου από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 3606/2007, σε συνέχεια απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για διαγραφή των εν λόγω τίτλων από το Χρηματιστήριο Κύπρου: Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ΤΡΚΜΧ) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα (ΤΚΜΑΚ), Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου εκδομένα σε ευρώ (ΤΚΜΕΔ), Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου εκδομένα σε δολάρια Αμερικής (ΤΚΜΑΕ).

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» μετά από σχετικό αίτημα της ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή και της παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By