Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Ευνοϊκή τροπολογία για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής

Απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς τον δημόσιο

ÁÈÇÍÁ - ÌÅÃÁÑÏ ÌÏÕÓÉÊÇÓ(EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Απαλλάσσεται έως τις 31/8/2014 ο Οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΑ) από την υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς τον δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση ωστόσο, προκαλεί απώλεια εσόδων από τον μη υπολογισμό τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έως και τις 31/8/2014. «Το ύψος της απώλειας αυτής εξαρτάται από τον χρόνο που κάθε ποσό από κατάπτωση εγγύησης κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, το ύψος του, τον χρόνο που τελικά θα εισπραχθεί κλπ.», σημειώνεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία με την επισήμανση ότι η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ρύθμιση είναι μεταβατικού χαρακτήρα με ισχύ έως το τέλος του Αυγούστου του 2014 για την «προσωρινή διευκόλυνση της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». Σύμφωνα με αυτή δεν επιτρέπεται επίσης, σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών, αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου του Λογαρισμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)». Η τροπολογία υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By