Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

Ζημίες 19,3 εκατ. ευρώ για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σημαντικές απομειώσεις στον κατασκευαστικό τομέα

gek_ternalogoΤα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 19,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 201, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2013.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 142,5 εκατ. ευρώ, έναντι 159,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, μειωμένες κατά 10,7%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 28,8 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και για μη ταμειακά έξοδα, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 19,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως επηρεασμένα από σημαντικές μη ταμειακές προβλέψεις απομείωσης ενεργητικού (περίπου 14,6 εκατ. ευρώ) αλλά και τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 21,9 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 680,2  εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά  περίπου 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,  καθώς ο Όμιλος διακρατά χρηματικά διαθέσιμα ύψους 237,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 917,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  ανήλθε σε περίπου 3,1 δις ευρώ, σημαντικά ενισχυμένο μετά και την πρόσφατη υπογραφή του έργου κατασκευής λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, ύψους 1,4 δις ευρώ. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 73 εκατ. ευρώ έναντι 92,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 21,4%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα διαμορφώθηκαν σε  1,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων 0,1 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2012, ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε σε κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα  για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 34,8 εκατ. ευρώ, έναντι  41,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων  (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5.9 εκατ. ευρώ, έναντι 8.3 εκατ. ευρώ το  α΄ τρίμηνο του 2012.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λειτουργεί 508 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, 290 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 278 MW στην Ελλάδα και 12 MW στην Πολωνία.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 51,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 56,5%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By