Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

ΜΕΤΚΑ: Θα συμμετέχει σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27/05/2013.

DEHΤη συμμετοχή της, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος κοινοπραξίας στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για δύο H/Z ισχύος 7-8 MW το καθένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου και Σάμου, ύψους 16,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Μέτκα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος Σύμπραξης Επιχειρήσεων, στο διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠΠ – 1110462,  που προκήρυξε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ  ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΝ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ 7-8 ΜW TO KAΘΕΝΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΙΖΕΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (1 Η/Ζ) ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ (1 Η/Ζ)».

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27/05/2013 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί.

Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 16.600.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι  ανώνυμες εταιρείες-μέτοχοι της, που οφείλουν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του  Άρθρου 8 του ν.3310/2005 σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 του Π.Δ. 82/96 ως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να  της παράσχουν τα προβλεπόμενα από  τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία , που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές , περί ονομαστικοποίησης  των μετοχών τους. Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες  στο Άρθρου 2 παρ. 2&3 του Π.Δ. 82/96 κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By