Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι Sprider Stores, Χατζηιωάννου

Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία.

xrimatistirioΣε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές των εταιριών «Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ και Sprider Stores ΑΕΒΕΕ» έως ότου προβούν στην εκ νέου κατάρτιση και δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων για τη χρήση 2012 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και τις διατάξεις του ν.3556/2007, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου των νομίμων ελεγκτών τους, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εν λόγω εταιριών.

 

By