Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την Αγροτική Τράπεζα

Σύμφωνη με τους κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης η κρατική ενίσχυση για την εκκαθάριση.

trapeza peiraios

Εγκρίθηκε σήμερα από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή η ενίσχυση εκκαθάρισης για την Αγροτική Τράπεζα. Στο κείμενο επισημαίνεται πως τα χρήματα που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση περιορίστηκε στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξυγίανση. Επιπρόσθετα, η έξοδος της τράπεζας από την αγορά περιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκλήθηκαν από την ενίσχυση. Στην απόφασή της, η Κομισιόν σημειώνει ότι η ATE εξυγιάνθηκε τον Ιούλιο του 2012 όταν, κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις τοποθετήθηκαν σε μια «κακή τράπεζα» με προοπτική την εκκαθάριση.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι αυτή η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση καθώς ο όμιλος Πειραιώς υπέβαλε την καλύτερη προσφορά στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Η κρατική ενίσχυση σύμφωνα με την επιτροπή συνίσταται σε τρία σημεία: την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 290 εκατ. ευρώ, η οποία χορηγήθηκε το 2011, η  περαιτέρω ενίσχυση ύψους 7,471 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του κενού χρηματοδότησης μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και η ανακεφαλαιοποίηση ύψους 570 εκατ. ευρώ προς όφελος των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα ήταν σύμφωνα με τα κοινά κριτήρια της Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση και την εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών και διαπίστωσε ότι η απορρόφηση των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων από την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, ιδίως υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων της Ελλάδας όσον αφορά την απορρόφηση. Πάντως η  διαδικασία απορρόφησης θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο επίτροπο και θα αποτελεί επίσης μέρος της αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.

Επιπλέον, η ενίσχυση που χορηγήθηκε, προς όφελος των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων, περιοριζόταν στο ελάχιστο απαραίτητο ύψος ώστε να καταστεί δυνατή η συναλλαγή. Ωστόσο η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σημερινή απόφαση δεν προδικάζει την αξιολόγηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς από πλευρά της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By