Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Πρόστιμο 230.000 ευρώ στη Viohalco

Επειδή δεν προέβη σε υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις προς τους μετόχους της μειοψηφίας των

viohalco638_300514

Πρόστιμο ύψους 230.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία «Viohalco S.A.» με έδρα το Βέλγιο, διότι, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με απορρόφηση της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε», αν και υπερέβη το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου των εισηγμένων εταιρειών «ΣΙΔΕΝΟΡ.», «ΕΛΒΑΛ.», «ΧΑΛΚΟΡ», ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», «ΕΤΕΜ», «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ», δεν προέβη σε υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις προς τους μετόχους της μειοψηφίας όλων των ανωτέρω εταιρειών και για το σύνολο των μετοχών τους, κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006.

Επίσης το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

  •  Επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στον Εμμανουήλ Καραμολέγκο, βασικό μέτοχο της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ.», διότι αν και υπερέβη το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της ως παραπάνω εταιρείας, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου κυριότητας της Τράπεζας Πειραιώς συνεπεία κατάρτισης ενεχύρων επί των μετοχών, δεν προέβη σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση.
  • Επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία «HSBC Bank plc» διότι, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, δεν έλαβε τα απαραίτητα από το νόμο μέτρα ώστε να επιτύχει κατά την εκτέλεση εντολών το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες της, ενώ διαπιστώθηκαν και παραλείψεις στην υποχρέωση κοινοποίησης στους πελάτες της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζει η Τράπεζα
  • Επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία «ALSINCO» λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30.09.2013.
  • Επέβαλε πρόστιμα από Euro 1.500 στους Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Πάρη Κυριακόπουλο, Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, Αικατερίνη Ο. Κυριακοπούλου, Αλεξία Κυριακοπούλου, και στα νομικά πρόσωπα «BLUE CREST HOLDING S.A.», «BLUE WATER HOLDING S.A.», HIGH GATE HOLDING S.A.», «RHONE CAPITAL LLC», «ΑΥΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.», μετόχους της εταιρείας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχών τους στην παραπάνω εταιρεία.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By