Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Τι περιλαμβάνει η πρόταση ΠΑΣΟΚ για την ανεργία

Δεκτό και δεύτερο άρθρο της πρότασης από τον Γιάννη Στουρνάρα.

SAXINIDISΗ τροπολογία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την προσωρινή ολιγόμηνη πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας σε εκτέλεση Ειδικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την ενίσχυση ανέργων, ιδιαίτερα από μειονεκτούσες ομάδες όπως οι οικογένειες χωρίς εργαζόμενους και οι νέοι. Οι προσλήψεις θα γίνονται με εποπτεία του ΑΣΕΠ από πίνακα κατάταξης των ανέργων που στηρίζεται σε αντικειμενική μοριοδότηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής ορισμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε ρύθμιση, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αυτές θα καταβάλλουν μειωμένες κατά 10% εργοδοτικές εισφορές.

Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490 ευρώ μηνιαίως, για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους. Σημειώνεται ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για « ωφελούμενους – εργαζόμενους», αλλά η κυβέρνηση διέγραψε την λέξη «εργαζόμενοι» προκειμένου να ενταχθούν σε ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

By