Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022

Πως οι άνεργες γυναίκες μπορούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση

Το Τhepaper.gr παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για το πώς μπορούν οι άνεργες γυναίκες να επωφεληθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

EUROPEAN UNION © FOSPHOTOS
EUROPEAN UNION © FOSPHOTOS

Οι άνεργες γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 64 ετών, έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ώστε να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ. Το ποσό κυμαίνεται από 22.000 έως 32.000 ευρώ, ενώ  επιδοτείται το 100% του προϋπολογισμού της κάθε πρότασης.

Οι ηλεκτρονικές υποβολές επενδυτικών σχεδίων για το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» ξεκινούν 1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου. Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι οι Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Τουρισμός , Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες , Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία. Επίσης αφορά τις περιοχές Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης και Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Απευθύνεται σε γυναίκες και οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Όροι και προϋποθέσεις

Στην Υποδράση 1 υπάγονται οι  υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας …

Στην Υποδράση 1 υπάγονται οι  υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 35 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 35ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα Υποδράση.

Στην Υποδράση 2 υπάγονται οι  υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 35ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

Όλες οι υποψήφιες δικαιούχοι και των δύο Υποδράσεων θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών όπου συμμετέχουν δικαιούχοι που ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, η πρόταση υποβάλλεται στην υποδράση όπου υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι που συμμετέχουν ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51%. Σε περίπτωση που τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών 18-35 ετών και γυναικών 36-64 ετών είναι 50% – 50%, τότε υπάρχει δυνατότητα επιλογής της υποδράσης.

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, και με τη μορφή:

 • νέων ατομικών επιχειρήσεων
 • νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄οίκον
 • νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)
 • νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)
 • νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως  την ημερομηνία που θα ορισθεί στην  απόφαση ένταξης
 • να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως προσδιορίζονται παραπάνω
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση:

 • οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού,
 • όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,
 • όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως,
 • όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών,
 • πλανόδιες επιχειρήσεις,
 • κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού,
 • Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ),
 • φορείς του δημοσίου,
 • νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α” και Β” βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010,
 • επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση,

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Υποβολή σε έντυπη μορφή: Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση, όπως αυτή θα έχει παραχθεί μέσω της υποβολής της στη φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ στη διεύθυνση htpp:www.ependyseis.gr και να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«

1. Αν κάποια έχει κάνει έναρξη μετά την 1/9/12 χωρίς κάρτα ανεργίας, και είναι στις απολυμένες της τριετίας, είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Εφόσον τεκμηριωμένα έχει την ιδιότητα απολυμένης κατά την τελευταία τριετία και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του οδηγού είναι επιλέξιμη.

2. Αν μια γυναίκα είναι αυτοαπασχολούμενη σε μη επιλέξιμο κλάδο και τα εισοδήματα της είναι κάτω από το όριο φτώχειας, θα είναι επιλέξιμη εφόσον υποβάλλει φάκελο σε επιλέξιμο κλάδο; Μπορεί ο αρχικός κλάδος απασχόλησης να είναι στον πρωτογενή τομέα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφ. 9.2 του Οδηγού του Προγράμματος, Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης:

«…να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης και …. να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο/-ους ΚΑΔ…».

 

3. Γυναίκα που έκανε έναρξη μετά την 1/9/2012 και η κάρτα ανεργίας της είχε λήξη 15 ημέρες πριν την έναρξη. Είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη εφόσον προσκομιστεί από τον ΟΑΕΔ βεβαίωση περί μη αναγγελίας πρόσληψης έως την έναρξη της επιχείρησης.

4. Μπορεί στη νέα θέση εργασίας να είναι σύζυγος άνδρας ή άλλος συγγενής;

Απάντηση: Δεν τίθενται περιορισμοί ως προς το φύλο ή την συγγενική σχέση του νεοπροσλαμβανόμενου με την δυνητική δικαιούχο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφ. 9.4 του Οδηγού. 2

5. Ποιο είναι το ποσοστό της προκαταβολής της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει Δικαιούχος;

Απάντηση: Δεν τίθεται όριο ως προς το ποσοστό της προκαταβολής. Μπορεί να καταβληθεί και ολόκληρο το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον προσκομισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή.

6. Υποψήφια που έχει απολυθεί πριν από 5 χρόνια, ή επιχειρηματίας που έκλεισε την επιχείρηση πριν από 5 χρόνια, μπορεί να υποβάλλει πρόταση;

Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση εφόσον όμως τεκμηριωμένα πληροί μία από τις άλλες ιδιότητες (π.χ. άνεργες, αυτοαπασχολούμενες με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ).

7. Στον πίνακα δαπανών δεν αναφέρονται ανώτατα ποσοστά για τα ενοίκια,

αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο ποσό των 20.000€;

Απάντηση: Για τη συγκεκριμένη δαπάνη (ενοίκια) δεν τίθεται περιορισμός.

8. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι όλοι οι ΚΑΔ της Ελληνικής Οικονομίας πλην των εξαιρέσεων;

Απάντηση: Ναι, επιλέξιμοι είναι όλοι οι ΚΑΔ εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφ. 9.2 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Οδηγού του Προγράμματος.

9. Υποψήφια μακροχρόνια άνεργη (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ για πάνω από 12 μήνες), διέκοψε την κάρτα προκειμένου να παρακολουθήσει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Μετά το πέρας του προγράμματος έλαβε και πάλι κάρτα ανεργίας. Μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην ειδική κατηγορία άνεργης άνω των 12 μηνών;

Απάντηση: Η ιδιότητα της μακροχρόνια άνεργης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφο του ΟΑΕΔ.

10. Στη σελίδα 13 του οδηγού αναφέρεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (πχ συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).Οι δικηγόροι αναφέρονται στον εν λόγω περιορισμό;

Απάντηση: Το επάγγελμα του δικηγόρου δεν απαιτεί την ύπαρξη κενής θέσης.

11. Ποιο είναι το κατώτατο όριο του Π/Υ;

Απάντηση: Το κατώτατο όριο του Π/Υ είναι 10.000 €. 3

12. Μπορεί η δικαιούχος να κάνει έναρξη εργασιών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

Απάντηση: Ναι μπορεί. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη από την 01/9/12 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.

13. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να γίνει σε 18 μήνες από την έγκριση. Οι δαπάνες μπορούν να ξεπερνούν τους 18 μήνες; Για παράδειγμα, να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου από 1/9/2012 ενώ η υποβολή της πρότασης θα γίνει Μάρτιο;

Απάντηση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από 01/09/2012 έως και δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης όχι αργότερα όμως από την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης σύμφωνα με την εγκριτική.

 

14. Όταν ως έδρα της επιχείρησης δηλωθεί οικία είναι επιλέξιμη η δαπάνη ενοικίου; Γενικότερα, μπορούν να δηλωθούν δαπάνες ΔΕΚΟ σε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, του Οδηγού αναφέρεται: «Σε περίπτωση που έδρα της επιχείρησης στεγάζεται σε οικία, το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής αξίας των λογαριασμών».

15. Υπάρχει χρονική δέσμευση για την απασχόληση του νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου πέραν των 12 μηνών ή της εξάντλησης του πόσου των 12.000 €;

Απάντηση: Στο κεφ. 9.4 (σελ. 15) του Οδηγού αναφέρεται: «…Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί ή περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €».

16. Αν μια γυναίκα άνεργη είναι εγγεγραμμένη σε ΟΑΕΔ Περιφέρειας που δεν είναι στις οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύκλισης, μπορεί να επιδοτηθεί για επιχείρηση που θα συσταθεί σε μια από τις οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες;

Απάντηση: Ναι μπορεί. 4

 

17. Εάν μια επιχείρηση έχει την μορφή νέου αστικού συνεταιρισμού ή κοινωνικής επιχείρησης από δύο άνεργες γυναίκες μπορούν να επιδοτηθούν και οι δύο γυναίκες; Θα είναι και οι δύο δικαιούχοι;

Απάντηση: Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο πρόταση είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα. Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο δυνητικό δικαιούχο περισσότερων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος , απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. (βλ. Οδηγός κεφ. 10.1)

18. Στην περίπτωση άνεργης υποψήφιας δικαιούχου που δεν είχε υποβάλλει φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος, λόγω μη υποχρέωσης (χαμηλό εισόδημα), τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει ώστε να βαθμολογηθεί στην κατηγορία Δ.3 (Κριτήρια ως προς τη μοριοδότηση των δικαιούχων) για να τεκμηριώσει το χαμηλό εισόδημα.

Απάντηση: Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το Τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (τυποποιημένο έντυπο).

 

19. Σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας ή / και υπό σύστασης εταιρείας, όπου το 51% ανήκει σε δικαιούχο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα πρέπει και οι υπόλοιποι εταίροι/μέτοχοι να πληρούν τις προϋποθέσεις κατά τη διαδικασία έναρξης της επιχείρησης;

Απάντηση: Οι υπόλοιπο εταίροι (πέραν αυτών που συγκεντρώνουν το 51%) δεν χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

20. α) Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά εξοπλισμού;

β) Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση κατά την ολοκλήρωση του έργου να αγοράσει εξοπλισμό;

Απάντηση:

α) Είναι επιλέξιμη δαπάνη η εκμίσθωση/leasing εξοπλισμού, όχι η αγορά του (βλ. Οδηγός κεφ 9.3 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

β) Δεν προκύπτει από τον Οδηγό υποχρέωση αγοράς εξοπλισμού κατά την ολοκλήρωση του έργου. 5

21. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, στην ενότητα 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (9.1 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής), αναφέρεται ότι είναι επιλέξιμες «Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ». Το συνολικό εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη από το εκκαθαριστικό για το όριο φτώχειας, αφορά στο ατομικό ή στο οικογενειακό εισόδημα;

Απάντηση : Αφορά στο Συνολικό Δηλωθέν Οικογενειακό Εισόδημα.

22. Για το Βόρειο Αιγαίο ποιός εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι αρμόδιος; Δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V του Οδηγού.

Απάντηση: Αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για το Βόρειο Αιγαίο είναι η ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 10671 Αθήνα, τηλ. 2103620242, e-mail: eaa@elanet.gr, Ιστοσελίδα : www.elanet.gr

23. Οι δραστηριότητες που αφορούν σε εστίαση (εστιατόριο, ταβέρνα, μεζεδοπωλείο, σνακ -μπαρ) ή οι παιδότοποι είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι δραστηριότητες εστίασης θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον δεν συντρέχουν οι αποκλεισμοί που ορίζονται στο κεφ. 9.2 του Οδηγού [π.χ. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), επιχειρήσεις που παρέχουν τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια]. Επίσης, οι παιδότοποι είναι επιλέξιμη δραστηριότητα.

24. Γυναίκες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Εφόσον τεκμηριωμένα κατέχουν μία από τις ιδιότητες του κεφ. 9.1 του Οδηγού του Προγράμματος, δύνανται να είναι δικαιούχοι της Δράσης.

25. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης.

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 10.1 «Διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα»» καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» του Οδηγού του Προγράμματος, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης. Συγκεκριμένα στο κεφ. 10.1 αναφέρεται: «Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μετά την ένταξη και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης …. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.»

Στο Παράρτημα ΙΙΙ κεφ. Α του Οδηγού αναφέρεται: «Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό το σημείο υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) μαζί με την αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται μετά την ένταξη και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης». 6

26. Ποιο είναι το χρηματικό όριο της φτώχιας για άλλες περιπτώσεις (π.χ. δύο

ενήλικες χωρίς παιδιά, μονογονεϊκή οικογένεια, κλπ.) εκτός αυτών που αναφέρονται στην υποσημείωση της σελ. 12 από 27 του Οδηγού;

Απάντηση: Το χρηματικό όριο της φτώχιας προκύπτει βάσει των αποτελεσμάτων της δειγματοληπτικής «Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2010). Για σχετική ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2011_01_F_GR.pdf

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης, του Οδηγού της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων τούτων.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By