Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Σε δύο φάσεις η αποπληρωμή των στεγαστικών «κόκκινων» δανείων

Τη νομοθετική ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια παρουσίασε ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας

dendias-kokkinaB

Πάγωμα του 30% της αξίας του ακινήτου βάσει της οποίας είχε συναφθεί το στεγαστικό δάνειο και μεταφορά του σε βάθος δεκαετίας – δεκαπενταετίας περιλαμβάνει το σχέδιο του απερχόμενου υπουργού Ανάπτυξης, Nίκου Δένδια για τη διαχείριση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, παρουσία των υφυπουργών Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Γεράσιμου Γιακουμάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η ρύθμιση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, τα οποία υπολογίζονται στα 27 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, ενώ ήδη έχει εξεταστεί με 2 από τις 4 συστημικές τράπεζες, η μία εκ των οποίων υπερθεματίζει, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες της ρύθμισης για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, που υπολογίζονται σε 40 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα στεγαστικά προβλέπει είτε να γίνει νέα εκτίμηση της αξίας τους, είτε να υπάρξει μεταφορά του 30% της αξίας του ακινήτου βάσει της οποίας είχε συναφθεί το αρχικό δάνειο και διαχωρισμός του δανείου σε δύο τμήματα.

Το κυρίως τμήμα του θα πρέπει να συνεχίσει να αποπληρώνεται κανονικά προς την τράπεζα, ενώ θα υπάρξει ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα μετακινηθεί στο μέλλον, για 10 – 15 χρόνια, τοκιζόμενο ή όχι. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής θα προβλέπεται επαναδιαπραγμάτευση με βάση την αξία του ακινήτου εκείνη τη χρονική στιγμή.

dendias-kokkina

Τα επιχειρηματικά δάνεια

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, που θα καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, προβλέπεται να ωφελήσει περί τις 180.000 επιχειρήσεις και να διασωθούν τουλάχιστον 350.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε ο υπουργός. Ειδικότερα από τις 180.000 επιχειρήσεις, οι 165.000 είναι μικρές, -σ.σ. από αυτές οι 100.000 έχουν οφειλές έως 45.000 ευρώ-, περίπου 1.000 είναι πολύ μεγάλες, 10.000 είναι μεγάλες επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες είναι αγροτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό η ρύθμιση προβλέπει τη διαγραφή του 50% του συνόλου των οφειλών (τόκοι και κεφάλαιο) και μέχρι ποσού 500.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα. Σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μια ρητή επί της αρχής κατανόηση με την τρόικα, η οποία βρίσκεται σε σύγχυση μεταξύ των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης». Ο ίδιος πάντως εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει τελικά πρόβλημα με την τρόικα.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις επιχειρήσεις

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που:

– κατά τη χρήση που έληξε στις 21/12/2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ
– δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή
– Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους
– Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα και
– δεν έχουν καταδικαστεί –οι φορείς των επιχειρήσεων ή επαγγελματίες- για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Επιλέξιμες διαγραφές

– Διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκους, οφειλετών που την 30η Ιουνίου του 2014 είχαν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (επίδικη ή ρυθμισμένη) και δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων ή είχαν λόγω ρύθμισης

– Οι διαγραφές αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις της τράπεζας προς τον οφειλέτη που συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη που συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ. Ισούνται δε τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή εφόσον είναι μικρότερο, το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης της τράπεζας κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του ιδίου και των συνοφειλετών.

Διαδικασία

– Ο οφειλέτης υποβάλλει βεβαίωση προς την τράπεζα όπου αποτυπώνονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσει του, ώστε να προσδιορισθεί η καθαρή περιουσιακή θέση του

– Η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή και διαγραφή σύμφωνα με κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Η τράπεζα μπορεί να παράσχει ρύθμιση ή και διαγραφή υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση. Σε περίπτωση διαγραφής πίστωσης που έχει εγγυηθεί μερικά το Ελληνικό Δημόσιο η σχετική διαγραφή κατανέμεται αναλογικά και στο εγγυημένο ποσοστό.

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4305/2014

– Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίσει στη φορολογική διοίκηση ή και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του προς αυτόν, δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής του στη Φορολογική Διοίκηση ή και στους ΦΚΑ, που προβλέπεται στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014, μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, πέραν των προβλεπόμενων στα ανωτέρω άρθρα.

– Τα ανωτέρα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις οφειλετών που κατά το χρόνο προσκόμισης της βεβαίωσης του χρηματοδοτικού φορέα έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των άρθρων 51 και 54 του β. 4305/2014 και τηρούν τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Μη εκπλήρωση όρων ρύθμισης

Η μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014 για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών, ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των ρυθμισθεισών υποχρεώσεων του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου (μειόν τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων) και την αναδρομική αναβίωση του συνόλου των προς όλους διαγραφεισών υποχρεώσεων, τα οποία καθίστανται στο σύνολό τους άμεσα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα.

Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων νομικών ή φυσικών προσώπων με εμπορική ιδιότητα – Δικαίωμα υπαγωγής

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2016, μπορεί να αιτείται τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του, εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 50,1% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με άλλης μορφής εξασφαλιστική συμφωνία ως προς το περιουσιακό στοιχείο

– Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη.

Εκδίκαση της αίτησης

– Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την έδρα του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

– Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συνυποβληθείσα με την αίτηση συμφωνία ρύθμισης εκπροσωπούν το απαιτούμενο είδος και ποσοστό απαιτήσεων.

Αποτελέσματα ρύθμισης

– Η αποδοχή της αίτηση από το δικαστήριο επιφέρει μεταξύ των άλλων ότι:
– Εξοφλείται το οφειλόμενο στους εργαζόμενους χρέος σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις

– Οφειλέτης του οποίου οι υποχρεώσεις έχουν ρυθμισθεί βάσει συμφωνίας επικυρωμένης σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαιούται να υπαχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του στη Φορολογική Διοίκηση ή και στα ασφαλιστικά ταμεία, που προβλέπεται στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014 μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις λαμβάνοντας πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% σε σχέση με το προβλεπόμενα στα ανωτέρα άρθρα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης νομικών ή φυσικών προσώπων με εμπορική ιδιότητα

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δύναται να υπάγεται σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

– Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια τράπεζα οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη

– Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο αποδεχόμενο την αίτηση, διορίζει με την απόφασή του τον ειδικό διαχειριστή ο οποίος διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης κλάδων ή περιουσιακών της στοιχείων εφόσον αυτά δεν αποτελούν κλάδους.

– Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης του συνόλου των πιστωτών τα εταιρικά όργανα ή ο ιδιοκτήτης κατά περίπτωση ανακτούν την διοίκηση του φορέα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη.

Δείτε την παρουσίαση της ρύθμισης για τα «κόκκινα» δάνεια, πατώντας ΕΔΩ

By