Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

Στα 2,9 δισ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Bank για το 2013

Στα 292 εκατ. ευρώ οι ζημίες για το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς

© FOSPHOTOS  Konstantinos Tsakalidis
© FOSPHOTOS Konstantinos Tsakalidis

Στα 2,92 δισ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη του ομίλου της Alpha Bank για την οικονομική χρήση του 2013, επωφελούμενα από την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένης του έκτακτου οφέλους τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 304 εκατ. ευρώ σημαντικά χαμηλότερες από τις ζημιές (1,087 δισ. ευρώ_ του 2012.

Τα σημαντικότερα στοιχεία του ισολογισμού είναι τα εξής:

* Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σε 597,4 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2013, έναντι 556,1εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2013 (+7,4%). Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων εξόδων, διαμορφώθηκε σε 240,8 εκατ., ενισχυμένο κατά 8,1% σε επίπεδο τριμήνου.

– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 476,1 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 6,4% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 20 μονάδες βάσεως σε 2,6% κατά το δ΄ τρίμηνο 2013.

– Το λειτουργικό κόστος, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ενοποιήσεως και εκτάκτων εξόδων, αυξήθηκε σε 356,6 εκατ. ευρώ κατά το δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω εποχικότητας.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 449 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο έναντι 490 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 23 μονάδες βάσεως σε 285 μονάδες βάσεως.

– Οι ζημίες προ φόρων ήταν 292 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013.

Ο όμιλος κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα είναι ενισχυμένα κατά 7,4% το δ΄ τρίμηνο.

Παράλληλα κατέγραψε μείωση του Επαναλαμβανόμενου Λειτουργικού Κόστους κατά 6,6% σε ετήσια βάση έναντι του τεθέντος στόχου για μείωση των εξόδων κατά 5%. Η επίτευξη περισσότερων συνεργειών έναντι του αρχικού σχεδιασμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση του στόχου, καθώς και για ανάληψη περαιτέρω ενεργειών εξορθολογισμού του κόστους.

Παρουσιάζεται μείωση των καθυστερήσεων κατά 0,4 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο με τον Δείκτη Καθυστερήσεων να διαμορφώνεται σε 32,7%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποτελεσματικής διαχειρίσεως του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

Ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων είναι στο 15,9% εν αναμονή της αξιολογήσεως της ποιότητος των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και των Ασκήσεων Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων μετά την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 12,1%.

Τέλος καταγράφεται διατήρηση της λογιστικής αξίας η οποία ανήλθε σε 7,4 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Η λογιστική αξία ανά μετοχή είναι 0,68 ευρώ.

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος: Στόχος η πλήρη επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας

“Η εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών τραπεζών Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ. επιτρέπει την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία και αποτελεί κύριο τμήμα του σχεδιασμού μας για αποπληρωμή της κρατικής ενισχύσεως και για την πλήρη επανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης. Καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ανακάμψεως, η Alpha Bank, με την ηγετική της θέση στην αγορά, το διευρυμένο Δίκτυο και την ισχυρή εταιρική της ταυτότητα, δεσμεύεται να στηρίξει τους Πελάτες της και να μεγιστοποιήσει την αξία των Μετόχων της κατά τα προσεχή έτη”.

Δημήτριος Π. Μαντζούνης: Περιμένουμε νέα βελτίωση των εσόδων το 2014

“Συνεχίζουμε την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την αποκατάσταση της οργανικής μας κερδοφορίας μετά και από το αποτέλεσμα του δεύτερου διαγνωστικού ελέγχου για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Το 2014, αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση των κύριων εσόδων μας, λόγω του μειωμένου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα λειτουργικά μας έξοδα μειώθηκαν κατά 6,6% το 2013 και με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης αναμένονται περαιτέρω σημαντικές συνέργειες κόστους. Η αποτελεσματική πολιτική μας στη διαχείριση κινδύνων έχει απτά αποτελέσματα, καθώς μειώνονται οι καθυστερήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να αναμένουμε την περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το 2014. Με την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου εισάγονται υψηλής ποιότητος κεφάλαια στην Καθαρή μας Θέση, αυξάνεται η ευελιξία της μερισματικής μας πολιτικής και οι Μέτοχοί μας επωφελούνται αποκλειστικά από μελλοντικά κέρδη”.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By