Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Στο 2,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό εξάσκησης των warrants της Alpha Bank

Ποιο είναι το ποσό που θα βάλει στα Ταμεία του το ΤΧΣ

txsA

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι με βάση τις καταχωρηθείσες έως τις 10 Δεκεμβρίου εντολές ενασκήσεως παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) έχουν δεσμευθεί προς ενάσκηση 28,8 εκατ. warrants επί μετοχών εκδόσεως της τραπέζης και κατοχής του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τα ασκηθέντα warrants αντιστοιχούν σε 213,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές, ήτοι το 2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float).

Το αναλογούν ποσό, το οποίο πρέπει να καταβληθεί από τους ενασκώντες warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε 95,8 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα της ενασκήσεως μετά το πέρας της διαδικασίας διακανονισμού των εντολών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By