Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Τα κατάφερε η Forthnet με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στο 100% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet ΑΕ, με το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 29,1 εκατ. ευρώ

forthnet600_080114

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.143.372,50 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 23/08/2012 και πραγματοποιήθηκε από την 10/12/2013 έως και την 03/01/2014, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή 29.143.372,50 ευρώ από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης, εκδίδονται 97.144.575 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση καλύφθηκε κατά 2,2 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 213.829.444 μετοχές.

Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους, κάλυψαν κατά ποσοστό περίπου 97,88% την αύξηση, με την καταβολή συνολικού ποσού 28.528.119,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 95.093.730 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ενώ 2.050.845 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Κατά την προεγγραφή εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής υπερβάλλουσα ζήτηση και συγκεκριμένα για 118.735.714 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά περίπου 57,9 φορές περίπου και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης των προεγγραφών σε ποσοστό περίπου 1,73%.

Με την από 8 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, οι ως άνω 2.050.845 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανέρχεται στο 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 29.143.372,50 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 29.143.372,50 ευρώ, με την έκδοση 97.144.575 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 33.029.155,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.097.185 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την αύξηση, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους

(Visited 1 times, 1 visits today)
By