Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2020

Τρ. Πειραιώς: Στα 3,6 δισ. τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου

Πως σχολιάζει ο Μιχάλης Σάλλας τα αποτελέσματα.

mixalissallasΣτα 3.077 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ φόρων κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας διαμορφώθηκαν, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 1ο 3μήνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €540 εκατ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%), διαμορφώθηκαν σε €3.617 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €315 εκατ το 1ο 3μήνο 2013. Σημειώνεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους έχουν επιβαρυνθεί κατά €44 εκατ. λόγω χρήσης του μηχανισμού ELA, o οποίος ήταν η αποκλειστική πηγή άντλησης ρευστότητας μέσω Ευρωσυστήματος έως τα μέσα Ιανουαρίου 2013.

·               Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €55 εκατ, με το 90% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής.

·               Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €432 εκατ.

·               Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €264 εκατ, εκ των οποίων €149 εκατ αφορούσαν δαπάνες προσωπικού, €88 εκατ έξοδα διοίκησης και €27 εκατ αποσβέσεις και λοιπά έξοδα.

·               Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €170 εκατ.

·               Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €506 εκατ ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων.

·               Τα προ φόρων αποτελέσματα του 1ου 3μήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε -€336 εκατ (*).

·               Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών που απέκτησε η Τράπεζα στα τέλη Μαρτίου 2013, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε €3.414 εκατ.

·               Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €3.077 εκατ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 1ο 3μήνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €540 εκατ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%), διαμορφώθηκαν σε €3.617 εκατ.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε ότι «τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, συνιστούν ορόσημο για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, αλλά και την οικονομία γενικότερα. Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας συμβάλει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ίδια κεφάλαια €1,3 δισ στις 31.03.13, που διαμορφώνονται στα €9,7 δισ (pro-forma) με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Το ύψος αυτό των ιδίων κεφαλαίων κατατάσσει πλέον την Τράπεζα Πειραιώς στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Τράπεζα διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και να στηρίξει ενεργά όλες τις υγιείς επιχειρηματικές και ιδιωτικές προσπάθειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας».

Μεγέθη και Παρουσία 31 Μαρτίου 2013

·               Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85,9 δισ στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €8,4 δισ, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €94,4 δισ.

·               Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 66%, τα στεγαστικά το 23% και τα καταναλωτικά το 10%.

·               Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €53,3 δισ, με σημαντική βελτίωση της σύνθεσης αυτών, καθώς οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου από 30% το Μάρτιο 2012.

·               Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 114% το Μάρτιο 2013 από 158% το Μάρτιο 2012.

·               Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 31% το Μάρτιο 2013 (επιβαρυμένος κατά 5 π.μ. από την ενσωμάτωση για πρώτη φορά των κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 50%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16%.

·               Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2013 ανήλθαν σε €9,7 δισ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων ύψους €8,4 δισ του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκε στο 15,2% (pro-forma).

·               Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2013 αριθμούσε 1.630 μονάδες, με 1.186 καταστήματα στην Ελλάδα και 444 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 31.03.13 αριθμούσε 23.574 άτομα, 17.408 στην Ελλάδα και 6.167 στο εξωτερικό.

Συμπεριλαμβανομένης της Millennium Bank, τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε €64,9 δισ, οι καταθέσεις σε €56,3 δισ, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 115% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις στο 15%. Το δίκτυο καταστημάτων αντίστοιχα ανέρχεται σε 1.750 μονάδες, το ανθρώπινο δυναμικό σε 24.756 άτομα, ενώ το εγχώριο μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 29,6% και 28,9% αντίστοιχα.

Εξέλιξη Μεγεθών

Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €53,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, με την ενσωμάτωση της ATEbank, της Γενικής και των ελληνικών χαρτοφυλακίων των Κυπριακών Τραπεζών, διαμορφώθηκαν σε €48,7 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική τάση των καταθέσεων της ελληνικής αγοράς που παρατηρήθηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 2012 (+9%), συνεχίστηκε το 1ο 3μηνο 2013 με άνοδο των καταθέσεων της ελληνικής αγοράς κατά 4%. Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς εμφάνισαν άνοδο +€2,2 δισ ή 6% το 1ο 3μηνο 2013 σε συγκρίσιμη βάση (δηλαδή χωρίς την προσθήκη των καταθέσεων των 3 Κυπριακών Τραπεζών στις 31.03.13).

Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4,6 δισ, ελαφρά αυξημένες κατά 1% έναντι του Δεκεμβρίου 2012.

Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισ. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €64,6 δισ και στο εξωτερικό στα €7,3 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Μαρτίου 2013, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα €47,7 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €24,2 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 66% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (23% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά).

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 114% το Μάρτιο 2013 από 158% ένα έτος νωρίτερα. Παράλληλα, ο δείκτης χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ως προς το σύνολο του ενεργητικού βελτιώθηκε σημαντικά στο 13% (στοιχεία Απρ’13), λαμβάνοντας υπόψη το χαρτοφυλάκιο EFSF ομολόγων που συνιστούν δυνητικό κάλυμμα άντλησης ρευστότητας από τρίτους εκτός Κεντρικής Τράπεζας.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 31% των συνολικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2013, ενσωματώνοντας την ΑΤΕbank, τη Γενική και τα ελληνικά χαρτοφυλάκια των Κυπριακών τραπεζών. Εξαιρουμένων των NPLs των κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ανήλθε σε 26% από 24% το Δεκέμβριο 2012. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον Όμιλο Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 26% στις 31.03.13.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Μαρτίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 16%.

Επάρκεια Κεφαλαίων

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2013 σε 15,2% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I – EBA) σε 14,8% σε pro-forma βάση για την ολοκλήρωση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η καθαρή θέση του Ομίλου διαρμορφώνεται σε €1.301 εκατ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η καθαρή θέση αναμένεται να φτάσει τα €9.730 εκατ (pro-forma).

Εξέλιξη αποτελεσμάτων

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε €315 εκατ το 1ο 3μηνο 2013. Επισημαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα εξακολουθεί να επιβαρύνεται από το αυξημένο κόστος άντλησης ρευστότητας, καθώς το κόστος των καταθέσεων στην Ελλάδα παραμένει υψηλό, αν και με τάση αποκλιμάκωσης. Ταυτόχρονα, υπήρξε επιβάρυνση στα καθαρά έντοκα έσοδα από τη χρήση του μηχανισμού ELA έναντι της αναχρημαδότησης μέσω ΕΚΤ κατά €44 εκατ το 1ο 3μηνο 2013. Ωστόσο, η επανέναρξη χρηματοδότησης της Τράπεζας από την ΕΚΤ στα μέσα Ιανουαρίου 2013 αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα μελλοντικά έντοκα έσοδα του Ομίλου. Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €223 εκατ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού σε €92 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €55 εκατ το 1ο 3μηνο 2013, με τις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής στα €50 εκατ (90% του συνόλου). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €43 εκατ, ενώ οι προμήθειες του εξωτερικού σε €12 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας το 1ο 3μηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε €432.

Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε €264 εκατ το 1ο 3μηνο 2013. To 56% αφορούσαν δαπάνες προσωπικού (€149 εκατ), το 33% έξοδα διοίκησης (€88 εκατ) και το 10% αποσβέσεις και λοιπά (€27 εκατ).

Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 1ο 3μηνο 2013 σε €170 εκατ.

Xωρίς το κόστος χρήσης του μηχανισμού ELA έναντι του κόστους της ΕΚΤ, αλλά και της αρνητικής συμβολής από τη Γενική Τράπεζα -€14 εκατ, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων διαμορφώνεται σε €208 εκατ.

Οι προβλέψεις για δάνεια παρουσίασαν πτωτική τάση σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2012 και ανήλθαν σε €506 εκατ (330 μ.β. έναντι 466 μ.β. το 12μηνο 2012), εκ των οποίων τα €447 εκατ αφορούν την Ελλάδα και τα €58 εκατ το εξωτερικό.

Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε -€336 εκατ (εξαιρείται η αρνητική υπεραξία από την εξαγορά του ελληνικού δικτύου των κυπριακών τραπεζών).

Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα των κυπριακών τραπεζών που απέκτησε η Τράπεζα στα τέλη Μαρτίου 2013, καθώς και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόμενων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (purchase price allocation) εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε €3.414 εκατ. Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €3.077 εκατ.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 1ο 3μηνο 2013 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε €3.617 εκατ, με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη €12 εκατ. Σημειώνεται ότι τα μετά από φόρους αποτελέσματα περιλαμβάνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €540 εκατ, που προέρχεται κυρίως από την αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26% από 1.1.2013.

Εξελίξεις μετά την 31η Μαρτίου 2013

·               Στις 22 Απριλίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Millennium Bank Ελλάδας και τη συμμετοχή της πωλήτριας BCP στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με ποσό €400 εκατ.

·               Στις 23 Απριλίου 2013, η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους €8.429 εκατ, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να μεριμνήσει για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

·               Στις 13 Μαΐου 2013, ανακοινώθηκε η προαιρετική πρόταση επαναγοράς τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων εκδόσεως της Τράπεζας συνολικού ύψους €321 εκατ. Κύριος στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ενώ η περίοδος αποδοχής αναμένεται να διαρκέσει έως τις 24.05.13.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By