Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Τρ. Κύπρου: Επιστροφή στα κέρδη για το α΄ τρίμηνο

Επιστροφή στα κέρδη μετά από 7 συνεχόμενα αρνητικά τρίμηνα

kyprou-anoigma

Κέρδη 32 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2014, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014:

• Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (που υπολογίστηκε σύμφωνα με το CRD IV/CRR1) αυξήθηκε στο 10,6% στις 31 Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με τον αναπροσαρμοσμένο σύμφωνα με το CRD IV/CRR, δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ύψους 10,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, της επένδυσης στη Ρουμάνικη Banca Transilvania και των δανείων στην Σερβία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ενισχύθηκε κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες.
•  Στις 31 Μαρτίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,3 δις και €14,1 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 151% (σε σύγκριση με 145% στις 31 Δεκεμβρίου 2013). Μετά την πώληση των εργασιών στην Ουκρανία και την πώληση των δανείων στην Σερβία, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έχει μειωθεί στο 148%.
•  Ο δανεισμός από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε €9,51 δις στις 31 Μαρτίου 2014, από €9,56 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε €1,4 δις στις 31 Μαρτίου 2014. Ο δανεισμός από τον ELA μειώθηκε επιπλέον κατά €270 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2014 λόγω απομόχλευσης.
•  Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 1,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 και ανήλθαν σε €12.756 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με €13.003 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αντιπροσωπεύοντας το 48,6% του συνόλου των δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε και ανήλθε στο 39%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως με προβλέψεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παρόλο που είναι νωρίς για να θεωρηθεί η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ως τάση που μπορεί να διατηρηθεί, εντούτοις υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τα οποία παρατηρούνται και στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα οδηγία3 συνεχίζουν να αυξάνονται.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
• Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €340 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €267 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,99%. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €310 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €268 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,80%.
1Από την 1η Ιανουαρίου 2014 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιημένη Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD ΐν)(βλέπε τμήμα Β1.1. για περισσότερες πληροφορίες). Η υιοθέτηση των νέων οδηγιών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά την 1 Ιανουαρίου 2014.
2Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ορίζονται ως τα δάνεια με συγκεκριμένη πρόβλεψη και τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
3 Όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο Οδηγία προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τον Ορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και των Ρυθμιζόμενων Χορηγήσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2013. Η Οδηγία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
• Τα συνολικά έξοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €124 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 36% σε σύγκριση με 41% το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
• Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €216 εκατ., αυξημένα κατά 17% σε σύγκριση με €184 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
• Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €146 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 2,2% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €229 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 3,7% του συνόλου των δανείων σε ετησιοποιημένη βάση.
• Τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (που ορίζονται ως τα κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες) για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν στα €72 εκατ. Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €38 εκατ. Τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €101 εκατ.
• Οι εργασίες στην Ουκρανία, που πωλήθηκαν τον Απρίλιο του 2014, έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 και σημείωσαν ζημιές ύψους €36 εκατ. Για σκοπούς σύγκρισης, τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναπροσαρμοστεί με την αλλαγή στην κατηγοριοποίηση των εργασιών στην Ουκρανία σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
• Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €5 εκατ., σε σύγκριση με €15 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
• Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας για το πρώτο τρίμηνο του 2014, ανέρχονται στα €31 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €103 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €96 εκατ.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, John Patrick Hourican:


«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 έχουμε πετύρει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας και συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 ήταν το πρώτο κερδοφόρο τρίμηνο του Συγκροτήματος μετά από επτά συνεχόμενα τρίμηνα όπου    καταγράφηκαν ζημιές, με το κέρδος από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το κέρδος μετά τη φορολογία να ανέρχονται σε €72 εκατ. και σε €31 εκατ., αντίστοιχα. H κερδοφορία των δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, ήταν σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με τη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος, στηρίζοντας τις προσπάθειές μας για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων. Λόγω απομόχλευσης, τα Περιουσιακά Στοιχεία κατέγραψαν μείωση της τάξεως του €1 δις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 αυξήθηκε στο 10,6%. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν για πρώτη φορά μετά από δεκαέξι συνεχόμενα τρίμηνα αυξήσεων.

Η απορρόφηση των εργασιών της πρώην Λαϊκής στην Κύπρο προχωρεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας και η ενοποίηση των συστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου 2014. Η διαδικασία απομόχλευσης μέσω συγκεκριμένων, στοχευμένων και συγχρονισμένων ενεργειών υλοποιείται ενωρίτερα από ότι προγραμματιζόταν. Η πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, της επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania και δανείων στην Σερβία, το δεύτερο τρίμηνο του 2014, έχουν μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, έχουν περαιτέρω ενισχύσει τη ρευστότητά του κατά €350 εκατ. και έχουν αυξήσει το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας επέτρεψε την αποδέσμευση των εννιάμηνων δεσμευμένων καταθέσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων να παραμένουν στην Τράπεζα.

Η ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, η πρόοδος στη διαδικασία απομόχλευσης και η διατήρηση της κεφαλαιακής μας επάρκειας είναι βασικά στοιχεία για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Κύπρου. Η δημιουργία της Μονάδας Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών εξασφαλίζει ότι τα προβληματικά μας δάνεια τυγχάνουν συστηματικού και αποτελεσματικού χειρισμού. Οι προσπάθειές μας για τη μείωση των προβληματικών δανείων πρέπει να υποστηριχθούν και από τις αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία που θα μας βοηθήσουν στην εμπλοκή μας με τους πελάτες, πάντοτε στο πλαίσιο ενός κατάλληλου Κώδικα Συμπεριφοράς. Η συνεχιζόμενη ύφεση συνεχίζει να ασκεί πίεση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι με την ανακοπή της αυξητικής τάσης στα δάνεια σε καθυστέρηση, παραμένουμε σε εγρήγορση και ιδιαίτερα προσεκτικοί για τα επόμενα τρίμηνα.

Όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία. Η ύφεση είναι ηπιότερη από ότι αναμενόταν, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναβαθμιστεί και η Τρόικα έχει ολοκληρώσει την τέταρτη κατά σειρά θετική της αξιολόγηση.

Μέσω της επικέντρωσής μας στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, στη ρευστότητα, στην κεφαλαιακή επάρκεια και την αποδοτικότητα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα ανακτήσει την ευρωστία της και θα καταστεί ικανή να υποστηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των θεμελιωδών στοιχείων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην τοπική της αγορά.»

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 300 καταστημάτων, από τα οποία 164 λειτουργούν στη Ρωσία, ΐ3θ στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 5 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.898 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €29,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε€2,7 δις.

Σημειώσεις στα Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2014:

Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με ίδια μέσα μέσω της μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου 2013 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013 διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε με σειρά διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης:
1)    Πώληση εργασιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Εργασιών των εν Ελλάδι εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Διάταγμα του 2013.
2)    Εξαγορά εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας σύμφωνα με τα Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματα 2013.
3)    Αποζημίωση για τα περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράσθηκαν από την Λαϊκή Τράπεζα σύμφωνα με το Περί της Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα 2013.
4)    Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τα Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Διατάγματα έως (Αρ. 3) του 2013. Ο υπολογισμός των μη ασφαλισμένων καταθέσεων έγινε βάσει των Διαταγμάτων.
5)    Εξαγορά των εργασιών του υποκαταστήματος της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013.
6)    Πώληση των εργασιών της Τράπεζας στην Ρουμανία στην Marfin Romania σύμφωνα με το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών στην Ρουμανία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ, Διάταγμα του 2013.
Λόγω των ανωτέρω, η σύγκριση των στοιχείων και οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με προηγούμενες περιόδους δεν είναι δυνατή, αφού οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2013 δεν κατέστη δυνατό να δημοσιοποιηθούν, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες αξιόπιστες πληροφορίες για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013, λόγω του αυξημένου βαθμού αβεβαιότητας και των αλλαγών που επικρατούσαν κατά τη στιγμή των γεγονότων του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει ολοκληρώσει την εύλογη αποτίμηση του ενεργητικού και παθητικού που απορρόφησε από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) στην Κύπρο και έχει συμπεριλάβει τα τελικά ποσά και όλες τις τελικές αναπροσαρμογές σε καθαρό ενεργητικό αξίας €7,1 εκατ. που έχουν αναγνωριστεί αναδρομικά ως σαν η λογιστική αναγνώριση της επιχειρηματικής συνένωσης να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία εξαγοράς.
Τον Απρίλιο του 2014, οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην Ουκρανία πωλήθηκαν στο Alfa Group, με αποτέλεσμα οι εργασίες στην Ουκρανία να παρουσιάζονται σαν μη συνεχιζόμενες εργασίες. Συγκριτικά στοιχεία επαναπαρουσιάζονται για να απεικονίσουν την ανακατάταξη των εργασιών στην Ουκρανία, οι οποίες πωλήθηκαν στις 18 Απριλίου 2014, από συνεχιζόμενες σε μη συνεχιζόμενες εργασίες.
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο τρίμηνο του 2014 είναι διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στην Οδό Στασίνου (51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος) και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (www.bankofcyprus.com).
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το πρώτο τρίμηνο του 2014 δεν έχουν επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.
Η ανακοίνωση και η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2014 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Investor Relations).

By