Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

παροχή

Επιλέξιμες για ένταξη στη Δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.