Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2020

Παρελθόν το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο στις ΕΠΕ

Νέες τροπολογίες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

moneyΝέες ρυθμίσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να μειωθεί η γραφειοκρατία, προώθησε η κυβέρνηση, με νέες τροπολογίες που ενέταξε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπονται τα εξής::

– Καταργείται το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Το κεφάλαιο της εταιρείας θα καθορίζεται από τους εταίρους, χωρίς περιορισμό. Θα καθορίζεται από τους εταίρους το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι και μηδενικό.

Για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών:

– Καταργείται η υποχρέωση ελέγχου της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική και θεσπίζεται η ευθύνη του Μηχανικού για την υποβολή και τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών.

– Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών θα απαιτείται απλή ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος, με την αποστολή των στοιχείων της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος του έργου, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και θεώρηση όλων των στοιχείων. Μετά την εφαρμογή της “Ταυτότητας του Κτιρίου” που προβλέπει ο νόμος 3843/2010, η ενημέρωση θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά.

– Επίσης, μετά την εφαρμογή της “Ταυτότητας του Κτιρίου”, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που απαιτείται σήμερα για την πώληση ή μίσθωση κτιρίων, καθώς η Ταυτότητα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και το ΠΕΑ.

Πάταξη του παρεμπορίου, λαϊκές αγορές:

– Ενισχύονται οι ρυθμίσεις του νόμου 2190 που επιβάλουν στα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών να ενημερώνουν για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της εταιρείας, όπως επίσης, για τις εισηγμένες εταιρίες, οι διατάξεις που απαγορεύουν υπό προϋποθέσεις τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ., συγγενών τους κλπ.

– Επιτρέπεται η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επισήμανση και εφόσον, επίσης, κατά τη μεταφορά και πώληση τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

– Προβλέπεται ότι προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν απομιμήσεις θα κατάσχονται, θα σφραγίζονται και θα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, εφόσον αυτός αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή τους και μέχρι να εκδοθεί πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.

– Ρυθμίζονται θέματα για τη λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, κ.α.

 

By