Κυριακή, 31 Μαΐου, 2020

Επαναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια

«Ακόμα και αν έχει καταργηθεί η θέση τους, διορίζονται σε άλλο κλάδο»

dikastirio

Διέξοδο σε όσους  υπαλλήλους προσέφυγαν στα δικαστήρια για να επαναπροσληφθούν στο Δημόσιο και δικαιώθηκαν αλλά εν τω μεταξύ είχαν καταργηθεί οι οργανικές τους θέσεις, δίνει η κυβέρνηση με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί αφενός να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις και αφετέρου να καλύψει τα κενά προσωπικού που υπάρχουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου και δημιουργούν πολλά προβλήματα.

Έτσι, προωθείται διάταξη που προβλέπει ότι όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα. Εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τότε διορίζονται σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους.

Η ρύθμιση αυτή έχει περιληφθεί σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις». Υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η κάλυψη αναγκών των φορέων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης. Επίσης, σημειώνεται ότι αυτή η πρόβλεψη κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ν.3068/2002.

Η προτεινόμενη ρύθμιση (Αρ. Τροπολογίας: 1552/84 7.7.2014) αναφέρει τα εξής: «Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By