Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 2020

Ζημιές 10,7 εκατ. ευρώ «έγραψε» η EBZ

Εναντι κερδών 2,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση

evzΤο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου της για τη χρήση 01/07/2012 έως 30/06/2013. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 161,19 εκ.€ μειωμένος κατά 8,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 228,35 εκ.€ μειωμένος κατά 0,27% έναντι της περσινής χρήσης.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 15,16% έναντι 16,30% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,45% έναντι 23,24% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,31 εκ.€ έναντι κερδών 10,63 εκ.€ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 11,08 εκ.€ έναντι κερδών 26,25 εκ.€.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 11,37 εκ.€ έναντι ζημιών 994 χιλ.€ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε ζημίες 11,29 εκ.€ έναντι κερδών 232 χιλ.€ της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 9,80 εκ.€ έναντι κερδών 2,32 εκ.€ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 10,73 εκ.€ έναντι κερδών 2,96 εκ.€ της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01/07/2012 – 30/06/2013 είναι διαθέσιμη εδώ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By