Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Θετικό το πρώτο τρίμηνο για την Attica Bank

Λίγο πιο πάνω από τα 4 δισ. ευρώ το σύνολο ενεργητικού της τράπεζας

attica_bank_948884272

Στα 4,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Attica Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι ζημιών 12,3 εκατ. ευρώ που είχε γράψει για το α΄ τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικά τα όσα ανακοίνωσε η τράπεζα την Παρασκευή:

Το αποτέλεσµα προ φόρων για τον Όµιλο στο τρίµηνο του 2014 διαµορφώθηκε σε κέρδος 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 25,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2013. Αντίστοιχα το µετά φόρων αποτέλεσµα για το τρίµηνο διαµορφώθηκε σε κέρδος ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµίας 18,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ προβλέψεων και προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 21 εκ. ευρώ έναντι ζηµίας 10 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τα συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα µετά από φόρους, τα οποία αντιπροσωπεύουν το παραγόµενο εσωτερικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την εξεταζόµενη περίοδο, ανήλθαν σε κέρδος 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζηµίας 12,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση.

– Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 414,5 εκατ. ευρώ

– Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 4,03 δισ. ευρώ.

– Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών) σε σχέση µε το  σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 31/03/2014 σε 24,6%.

– Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2014 οι προβλέψεις για  επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 19 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευµένες  προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 455 εκατ. ευρώ έναντι 374 εκ. ευρώ το  αντίστοιχο τρίµηνο του 2013. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των  90 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2014  διαµορφώθηκε σε 49,2%.

– Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 28,3 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν  θεαµατική αύξηση έναντι του τριµήνου του 2013 ως αποτέλεσµα της µείωσης,  µεταξύ άλλων, του κόστους καταθέσεων και της απεµπλοκής της Τράπεζας από   3 τον έκτακτο µηχανισµό παροχής ρευστότητας (E.L.A.) µετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας κατά το έτος 2013.

– Το σύνολο των εσόδων για τον Όµιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε  σε 41,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µεγάλη αύξηση έναντι του τριµήνου του  2013.

– Τα έξοδα προσωπικού διαµορφώθηκαν σε 11,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση  της τάξης του 12,3%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε σε 11,8%,  σηµαντικά υψηλότερα από τους δείκτες που έχει θέσει ως ελάχιστο όριο η  Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος οι κεφαλαιακές ανάγκες της  Attica Bank για την περίοδο από 07/2013 έως 12/2016, προσδιορίσθηκαν σε 397 εκ. ευρώ  σύµφωνα µε το βασικό σενάριο της άσκησης, το οποίο όµως – ειδικά για την Attica Bank- είναι πολύ  κοντά στο ακραίο σενάριο, σύµφωνα µε το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες, και µε βάση πάντα την  άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προσδιορίσθηκαν σε 434 εκ. ευρώ. Η ∆ιοίκ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By