Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2020

Στο Δημόσιο τα κέρδη της ΤτΕ από τα ελληνικά ομόλογα

Αφορά, ομόλογα που διακρατά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και όχι στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.

© FOSPHOTOS Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής θα επιστρέψει η Τράπεζα της Ελλάδος στο Δημόσιο, σύμφωνα με πρόταση που θα τεθεί προς έγκριση στη σημερινή στην 80η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση θα αποτελέσει την αναγκαία νομική βάση για τη μεταφορά προς το Ελληνικό Δημόσιο των εσόδων και από ομόλογά του που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει, όχι όμως στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας: «Εξαιρετικά για τις χρήσεις 2012-2020 και κατόπιν απόφασης του Γενικού Συμβουλίου λαμβανομένης σε εκτέλεση διεθνών συμφωνιών, είναι δυνατόν να μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο τα έσοδα από τα ομόλογα αυτού που η Τράπεζα διατηρούσε στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011 καθώς και από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει για σκοπούς νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευροσυστήματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP). Η μεταφορά των ανωτέρω εσόδων έπεται της πληρωμής του μερίσματος 12% επί του κεφαλαίου, προϋποθέτει εξίσωση του τακτικού αποθεματικού με το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εναπομέναν ποσό καθαρών κερδών».

 

Η ανακοίνωση:

http://www.ase.gr/Files/For%20AseSite%202013_XA_A_2906_1.pdf

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By