Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2020

Το νομοσχέδιο εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας

Ενδιάμεση τράπεζα, με σκοπό την πώληση εντός τριών ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο εξυγίανσης σε πιστωτικά και άλλα ιδρύματα κατατέθηκε χθες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου

 © FOSPHOTOSYiannis Kourtoglou
© FOSPHOTOS Yiannis Kourtoglou

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα συζητηθεί σήμερα στις δέκα το πρωί σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με κύριο στόχο τη διάσωση της Λαϊκής Τράπεζας και κατ΄επέκταση της Κυπριακής Οικονομίας.

Ξεκάθαρες ήταν χθες και οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος εξερχόμενος από το Προεδρικό μετά τη συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέφερε πως σε περίπτωση καταψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου την Τρίτη οι εργαζόμενοι στη Λαϊκή θα μείνουν στα σπίτια τους και τα καταστήματα της θα παραμείνουν κλειστά.

 

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Μέτρα εξυγίανσης λαμβάνονται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εάν τηρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το επηρεαζόμενο ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο ή πιθανόν να καταστεί μη βιώσιμο, σύμφωνα με Κεντρική Τράπεζα που ενεργεί ως Αρχή Εξυγίανσης,

(β) χωρίς τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, άλλες ενέργειες που δυνατό να ληφθούν σε εύλογο χρόνο, δεν επαρκούν ούτως ώστε το ίδρυμα να μπορεί να τηρεί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας ή και ρευστότητας, και
(γ) το μέτρο εξυγίανσης είναι αναγκαίο για την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

(2) Για σκοπούς αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να λαμβάνει υπόψη μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις, χωρίς ο κατάλογος αυτός να είναι εξαντλητικός:

(α) Το επηρεαζόμενο ίδρυμα αδυνατεί ή ενδέχεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όταν καθίστανται απαιτητές∙

(β) τα περιουσιακά στοιχεία του επηρεαζόμενου ιδρύματος υπολείπονται ή ενδέχεται να υπολείπονται των υποχρεώσεών του∙

(γ) το επηρεαζόμενο ίδρυμα αδυνατεί ή ενδέχεται να αδυνατεί να τηρεί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας ή και ρευστότητας∙

(δ) έχει μειωθεί σημαντικά η πρόσβαση του επηρεαζόμενου ιδρύματος σε πηγές χρηματοδότησης∙

(ε) η διατήρηση της λειτουργίας του επηρεαζόμενου ιδρύματος εξαρτάται από δημόσια χρηματοδοτική στήριξη ή θα υπήρχε τέτοια εξάρτηση ελλείψει εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης, εκτός από την περίπτωση που, προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα, το ίδρυμα ζητεί ένα από τα εξής:

i) κρατική εγγύηση για την άντληση ταμειακών διευκολύνσεων∙ ή

ii) κρατική εγγύηση για την ανάληψη νέων υποχρεώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρή διαταραχή στην οικονομία της Δημοκρατίας∙

(στ) υπάρχει σημαντική απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του επηρεαζόμενου ιδρύματος∙

(ζ) έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς το επηρεαζόμενο ίδρυμα∙

(η) υπάρχουν θεμελιώδεις ελλείψεις στο επιχειρησιακό σχέδιο του επηρεαζόμενου ιδρύματος ή το επηρεαζόμενο ίδρυμα έχει παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσει τους όρους, βάσει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια άσκησης εργασιών∙

(θ) είναι ορατός ο κίνδυνος έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης∙

(ι) το επηρεαζόμενο ίδρυμα λειτουργεί σε μη συνετή και ορθή βάση.

Με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, η Αρχή Εξυγίανσης διασφαλίζει ότι τυχόν απώλεια που υφίσταται το θιγόμενο, από την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης, μέρος, δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα είχε υποστεί εάν το ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση ετίθετο, στο σύνολό του, απευθείας σε εκκαθάριση.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης ιδρύματος, στο οποίο μέτρα εξυγίανσης έχουν εφαρμοστεί, τηρείται ειδική προτεραιότητα για σκοπούς κάλυψης των χρεών και απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ενώ η χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης γίνεται από το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και ΄Αλλων Ιδρυμάτων και από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων.

Προτεραιότητα απαιτήσεων

Στην περίπτωση εκκαθάρισης ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση εφαρμόζεται ο περί εταιρειών νόμος σε ότι αφορά την προτεραιότητα πληρωμής οφειλών.

Χρέη ή απαιτήσεις καταβάλλονται από τα έσοδα της εκκαθάρισης, με την ακόλουθη σειρά:

(α) Αναγκαία και εύλογα έξοδα του ειδικού εκκαθαριστή και της Αρχής Εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εξόδων κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω εκκαθάρισης,

(β) πιστώσεις που παραχωρήθηκαν στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση μετά το διορισμό του ειδικού εκκαθαριστή,

(γ) πιστώσεις που παραχωρήθηκαν στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή τα Ταμεία πριν το διορισμό του ειδικού εκκαθαριστή,

(δ) εγγυημένη κατάθεση, ποσά οφειλόμενα προς το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, οποιαδήποτε κρατική στήριξη δόθηκε στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση, δυνάμει του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου του 2013 και κυβερνητικές εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση δυνάμει του περί της Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για τη Σύναψη Δανείων ή και την Έκδοση Ομολόγων από Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμου του 2012,

(ε) άλλα χρέη ή απαιτήσεις που δεν εξασφαλίζονται με επιβάρυνση στην περιουσία του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση,

(στ) χρέη ή απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης (δευτεροβάθμιο κεφάλαιο).

Ενδιάμεση τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, μέσω της έκδοσης διατάγματος, τη μεταβίβαση όλων ή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση, σε ενδιάμεση τράπεζα, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων ή μελών του εν λόγω ιδρύματος.

Η ενδιάμεση τράπεζα συστήνεται ως εταιρεία, από την Αρχή Εξυγίανσης και λειτουργεί ως τράπεζα, δυνάμει άδειας, που χορηγείται σε αυτή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δυνάμει του εδαφίου με σκοπό τη συνέχιση των απαραίτητων, για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωμών του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση, τη διαφύλαξη της αξίας της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, και την ομαλή λειτουργία της προς μεγιστοποίηση της αξίας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, μέχρι την πώληση όλων ή μέρους των εργασιών της ενδιάμεσης τράπεζας.

Κανένα δικαίωμα μετόχων

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μέτοχοι ή οι πιστωτές του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση και άλλα τρίτα μέρη, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις δεν μεταβιβάζονται, δεν έχουν δικαιώματα, άμεσα ή έμμεσα, επί των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχουν μεταβιβαστεί στην ενδιάμεση τράπεζα.

Και μετά πώληση

Οι σύμβουλοι και διευθυντές της ενδιάμεσης τράπεζας διαχειρίζονται την τράπεζα αυτή ως επιχείρηση, με σκοπό την πώληση της ή την πώληση όλων ή μέρους των εργασιών της, σε ένα ή περισσότερους αγοραστές, εντός τριών (3) ετών από τη σύστασή της, όταν οι συνθήκες είναι, κατά την κρίση της Αρχής Εξυγίανσης, οι κατάλληλες.

Σε περίπτωση που η Αρχή Εξυγίανσης κρίνει αναγκαία τη συνέχιση των εργασιών της ενδιάμεσης τράπεζας, πέραν των τριών ετών για σκοπούς εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, η περίοδος δύναται να παραταθεί για επιπλέον δύο χρονικές περιόδους ενός έτους έκαστη.

Σε περίπτωση που η ενδιάμεση τράπεζα δεν πωληθεί εντός των περιόδων που προνοούνται, η ενδιάμεση τράπεζα τίθεται σε εκκαθάριση.

Οποιοδήποτε πλεόνασμα από τυχόν εκκαθάριση ή πώληση της ενδιάμεσης τράπεζας, μετά την ικανοποίηση στο ακέραιο όλων των νόμιμων απαιτήσεων των πιστωτών της ενδιάμεσης τράπεζας, περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων και τυχόν εξόδων της Αρχής Εξυγίανσης, καταβάλλεται στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση.

offsite.com.cy

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By