Κυριακή, 29 Μαρτίου, 2020

Eurobank: Νέος Γενικός Διευθυντής Risk Management, o Xρήστος Αδάμ

….σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μιχαήλ Κολακίδη

eurobank

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank, όρισε ως επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων τον κ. Χρήστο Αδάµ (Chief Risk Officer – CRO), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Κολακίδη.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χρήστος Αδάµ ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Risk Management Οµίλου και µέλος της ∆ιοικητικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank.

Ο κ. Χ. Αδάµ εργάζεται στην Eurobank από το Νοέµβριο του 1990, ενώ διατηρεί τη θέση του Επικεφαλής Πιστωτικού Ελέγχου τα τελευταία 17 χρόνια. Από τη θέση ευθύνης του, δηµιούργησε και οργάνωσε τον Τοµέα Πιστωτικού Ελέγχου και συνέβαλε καθοριστικά στη διαµόρφωση πρωτοποριακών πολιτικών και µεθοδολογιών αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου.

By