Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 2020

Ο (ξάδερφος) Τσίπρας βγαίνει μπροστά

Έχει »βαρίδια» η Κυβέρνηση ;  Τι λέει ο (ξαδερφος) Τσίπρας;

2ï Óôñáôçãéêü ÓõíÝäñéï "Åðéìåëþò Åðé÷åéñåßí 2015", ôçí Ôñßôç 19 ÌáÀïõ 2015, óôï ÅÂÅÁ. Ôï óõíÝäñéï äéïñãáíþèçêå áðü ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Áèçíþí (ÅÂÅÁ) êáé ôï Åëëçíéêü Éíóôéôïýôï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò (É.Å.Á.), ìå ôçí åðéóôçìïíéêÞ õðïóôÞñéîç ôïõ ÊÝíôñïõ Åñåõíþí ÐñïïäåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Ο γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, Γιώργος Τσίπρας, σε συνέντευξη στα «Νέα», δηλώνει ότι :

«Χρειάζονται περισσότερες συνέργειες και μεγαλύτερος συντονισμός του κυβερνητικού έργου ίσως και με θεσμικό τρόπο. Μαζί με την αλλαγή προσώπων, κάτι τέτοιο θα δώσει περισσότερη ομοιογένεια και θα αφαιρέσει βαρίδια».

Ακόμη, αναγνωρίζει ότι χάθηκε η ευκαιρία μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, να απαλλαγεί η κυβέρνηση από το εσωκομματικό παρελθόν, ενώ τονίζει ότι ένας ανασχηματισμός θα δώσει νέα ορμή και θα επιταχύνει το κυβερνητικό έργο.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By