Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2019

Τράπεζα Πειραιώς: Μείωσε κατά 2,5 δισ. τα NPEs το 2017

Μειωμένα κατά 2,5 δισ. ευρώ ήταν στο τέλος του προηγούμενου έτους τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ξεπέρασε κατά 200 εκατ. τον στόχο.

Το υπόλοιπο των «κόκκινων» δανείων (NPLs) της Τράπεζας μειώθηκε στα 19,8 δισ. ευρώ, έναντι 20,1 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος, το οποίο σημαίνει μείωση 3,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Ειδικά για τις τελευταίες, η Τράπεζα έχει 2 projects σε εξέλιξη: (α) 1,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις (2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και (β) 0,4 δισ. μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (2,3 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στο δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από προβλέψεις κατά το δ΄τρίμηνο του 2017 να αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Σε επίπεδο μητρικής τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι οριακά θετικά.

Στα 1,6 δισ. ευρώ η επίπτωση του IRFS 9

Στα 1,6 δισ. ευρώ υπολογίζει η Τράπεζα Πειραιώς την επίπτωση που θα έχει στον ισολογισμό της η εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IRFS 9) από την αρχή του έτους.

O Όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% στις 31.12.2017 pro-forma για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται σε 2 δισ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο ου 2017 και 1,0 δισ. ευρώ το 2016 · Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%.

Όπως σημειώνει η τράπεζα στη σχετική της ανακοίνωση, ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και της πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), ενώ παράλληλα διευκολύνει τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του εξόδου προβλέψεων στο μέλλον.

By