Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Τρ. Πειραιώς: Δεν θα λάβουν warrants οι φορείς γενικής κυβέρνησης

Από ενδεχόμενη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης, όπως και τα ασφαλιστικά Ταμεία, δεν θα λάβουν warrants από ενδεχόμενη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς, όπως αναφέρει, δεν εμπίπτουν στην έννοια του ιδιωτικού τομέα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια του από 3.6.2013 Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της, σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010, ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5.6.2013 εκδόθηκε η υπ” αριθµ. 6/2013 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ Α” 128/5.6.2013), µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 3 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012 και εφεξής ισχύει ως ακολούθως:

«Το Ταµείο (Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για τις κοινές µετοχές που αναλαµβάνει κατά το άρθρο 1 της παρούσας πράξης, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην αύξηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010.

Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες επενδυτές που συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου λαµβάνουν τους τίτλους παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στην αύξηση. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας πράξης και του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και ως αυτοί προσδιορίζονται, βάσει της ως άνω διάταξης, από το Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρείται µε ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν εµπίπτουν στην έννοια των «ιδιωτών επενδυτών» ούτε στην έννοια του «ιδιωτικού τοµέα»».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By