Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις στην κρίση

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

epixeiriseisΑυξήθηκαν οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν από το διάστημα 24 Νοεμβρίου του 2012 έως και τις 24 Νοεμβρίου του 2013, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) μέσα από τα οποία προκύπτει ότι σε διάστημα ενός έτους συστάθηκαν 39.441 επιχειρήσεις έναντι 32.407 που διαγράφηκαν.

Αρκετά μεγάλος είναι ο αριθμός των νέων ατομικών επιχειρήσεων καθώς ο αριθμός τους φθάνει τις 29.478 αποτελώντας το 74.74% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που συστάθηκαν.

Το γεγονός πάντως ότι παρά τη διαγραφή 23.631 ατομικών επιχειρήσεων 29.478 συστάθηκαν ίσως να αποδίδεται ως ένα βαθμό στην αυξημένη ανεργία και στην αδυναμία εύρεσης εργασίας για πολλούς ανέργους που τους οδηγεί αναγκαστικά στο «επιχειρείν».

Με μια εκτενέστερη ανάλυση των στοιχείων και μετά από την αντιπαραβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων που διεγράφησαν διαπιστώνει κανείς ότι θετικό είναι το ισοζύγιο στις επιχειρήσεις με την ακόλουθη νομική μορφή:

1.ΑΕ : Συστάθηκαν 794 και διεγράφησαν 244.
2. ΑΤΟΜΙΚΕΣ: Συστάθηκαν 29.478 και διεγράφησαν 23.631
3. ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 784 Α.Κ: Συστάθηκαν 180 και διεγράφησαν 18
4.ΕΠΕ: Συστάθηκαν 1325 και διεγράφησαν 566
5.ΙΚΕ: Συστάθηκαν 2557 και διεγράφησαν 39
6.ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συστάθηκαν 58 και διεγράφησαν 51
7.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Συστάθηκαν 54 και διεγράφησαν 2
8.ΣυνΠΕ: Συστάθηκαν 13 και διεγράφησαν 5
9.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ: Συστάθηκαν 14 και διεγράφησαν 2

Αρνητικό Ισοζύγιο

Αντίθετα αρνητικό ισοζύγιο παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις με νομική μορφή Ομόρυθμων Εταιριών καθώς συστάθηκαν 3.500 και διεγράφησαν 5.798. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ετερόρρυθμες εταιρίες καθώς διεγράφησαν 1.833 έναντι 1.420 που ιδρύθηκαν το διάστημα 24/11/2012 έως και 24/11/2013. Επίσης αρνητικό είναι το ισοζύγιο για τις επιχειρήσεις με νομική μορφή φυσικού προσώπου και λοιπών υπόχρεων.

Νομική Μορφή Πλήθος Συστάσεων Πλήθος Διαγραφών Διαφορά
ΑΕ 794 244 550
ΑΤΟΜΙΚΗ 29478 23631 5847
Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 180 18 162
ΕΕ 1420 1833 -413
ΕΠΕ 1325 566 759
ΙΚΕ 2557 39 2518
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 58 51 7
Κοινοπραξία 54 2 52
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 11 19 -8
ΟΕ 3500 5798 -2298
ΣυνΠΕ 13 5 8
Συνεταιρισμός 14 2 12
Φυσικό Πρόσωπο 37 198 -161
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 0 1 -1
ΣΥΝΟΛΟ 39.441 32407 7034

 

H κατανομή των συστάσεων ανά νομική μορφή εταιρίας από 2012-11-24 μέχρι 2013-11-24 είναι η παρακάτω:
Νομική Μορφή Πλήθος Συστάσεων
ΑΕ 794
ΑΤΟΜΙΚΗ 29478
Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 180
ΕΕ 1420
ΕΠΕ 1325
ΙΚΕ 2557
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 58
Κοινοπραξία 54
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 11
ΟΕ 3500
ΣυνΠΕ 13
Συνεταιρισμός 14
Φυσικό Πρόσωπο 37
ΣΥΝΟΛΟ 39.441
H κατανομή των διαγραφών ανά νομική μορφή από 2012-11-24 μέχρι 2013-11-24 είναι η παρακάτω:
Νομική Μορφή Πλήθος Διαγραφών
ΑΕ 244
ΑΤΟΜΙΚΗ 23631
Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 18
ΕΕ 1833
ΕΠΕ 566
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 1
ΙΚΕ 39
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 51
Κοινοπραξία 2
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 19
ΟΕ 5798
ΣυνΠΕ 5
Συνεταιρισμός 2
Φυσικό Πρόσωπο 198
(Visited 1 times, 1 visits today)
By