Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Εγκρίθηκε η πώληση της Hellas Online στην Vodafone

Το καταβληθέν στην Intracom Holdings τίμημα θα ανέλθει σε 10 εκατ. ευρώ

hellas-online

Η έκτακτη ΓΣ των μετόχων της Intracom Holdings ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση στην Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. των μετοχών της εταιρείας Hellas Online που ανήκουν στην Intracom Holdings, έναντι συνολικού τιμήματος για 102.867.582 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές (ποσοστό 57,24%), ποσού 57,2 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, για την πώληση και μεταβίβαση στην Vodafone των 8.695.652 μη εισηγμένων στο Χ.Α. προνομιούχων, ονομαστικών μετοχών της Hellas Online, το καταβληθέν στην Intracom Holdings τίμημα θα ανέλθει σε 10 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Μεταξύ άλλων, η ΓΣ αποφάσισε την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης στην Intralot κτιρίου ιδιοκτησίας της εταιρείας επί του 19ου χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του.

Επιπλέον, η ΓΣ ενέκρινε την αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής για τους επόμενους 24 μήνες, με έναρξη ισχύος από 19.09.2014 και έως 19.09.2016, με κατώτατη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 1,41 ευρώ ανά μετοχή.

Ακόμη, εγκρίθηκε ότι οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για τη μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By