Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Ικανοποιημένος ο Βαρθολομαίος από τη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη

«Oτιδήποτε στηρίζεται στη βία δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό»

bartholomeos

Τη χαρά του για την αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη και συμπόρευση, χριστιανών και μουσουλμάνων εξέφρασε, επισκεπτόμενος τον Ίασμο και απευθυνόμενος προς το δήμαρχο Καδή Ισμέτ και προς τον κόσμο που τον υποδέχθηκε στην κεντρική πλατεία του δήμου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Χαίρομαι, γιατί βλέπομεν εις την Θράκην να συνεργάζεσθε όλοι σας, από κοινού, εις πολλούς τομείς και όλοι να επιθυμήτε την ειρήνην, η δε έντιμος Ελληνική Πολιτεία να διασφαλίζη δημοκρατικώς την ισοτιμίαν και ισονομίας δι” όλους τους πολίτας της με τας ιδιαίτερας θρησκευτικάς και γλωσσικάς παραδόσεις των, σεβόμενη και τιμώσα εν δικαιοσύνη πλήρως τα ατομικά εκάστου πολίτου δικαιώματα. Αξιον και δίκαιον και ορθόν και δημοκρατικόν και επιβεβλημένον» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, συγχαίροντας όλους ηγεσία και απλούς πολίτες «δια το επίτευγμα τούτο, της συνυπάρξεως και της συνεργασίας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε πώς, οτιδήποτε στηρίζεται στη βία δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό, «ο Οποίος είναι αγάπη» και για αυτό, «έν κράτος, μια πολιτείαν, μια θρησκεία, ή οιοδήτι ιδεολογικό, ή κοινωνικόν μόρφωμα», το οποίον δεν αναγνωρίζει στον άνθρωπο το δικαίωμα της ελευθερίας της πίστης , «δεν ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού και εν τη ουσία δεν αγαπά τους πολίτας του, ή τους πιστούς της».

«Προϋπόθεσις δια την αλήθεια και την αγάπη είναι πάντοτε η ελευθερία. Ο καταναγκασμός είναι κατάργησις της αληθείας» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Ομιλούμεν εκ πείρας και βιωμάτων, εκ του παρελθόντος και εκ της σημερινής πραγματικότητας και εις την έδραν μας την Κωνσταντινούπολιν και εις την Μικράν Ασίαν και εις τον Πόντον και εις την Καππαδοκίαν και εις την Ιωνίαν και εδώ εις την Θράκην, ομιλούμεν δηλαδή εξ ιστορικής εμπειρίας και βιωμάτων εις την καθ” ημάς Ανατολήν».

«Δια τούτο και χαίρομεν και συγχαίρομεν, διότι εις την Δυτική Θράκη, την εκκλησιαστικήν και κανονικήν ταύτην δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου πραγματοποιείται εν τη πράξει το ζητούμενον και το επιδιωκόμενον, εις πολλάς άλλας περιοχάς του κόσμου, δηλαδή, η αρμονική συνύπαρξις και ο σεβασμός εις την ιδιαιτερότητα του άλλου» συνέχισε ο κ. Βαρθολομαίος.

Υπογράμμισε, ότι «ευλογούμε και επαινούμε» το «διαπιστούμενο δεδομένο», το «αυτονόητο», δηλαδή, αυτό γεγονός που βιώνεται έμπρακτα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας, «καθ” ην στιγμήν μάλιστα εν Μέση Ανατολή καθημερινώς, αθώοι και ανυπεράσπιστοι άνθρωποι πίπτουν θύματα ενός τυφλού θρησκευτικού φανατισμού».

«Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν και εργάζονται για το κοινό καλό» τόνισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Καδή Ισμέτ, σημειώνοντας την ικανοποίηση του για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο χαρακτήρισε «θρησκευτικό ηγέτη διεθνούς κύρους με πνευματική, εθνική, κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά», αλλά και «συγχρόνως διακριθέντα στην επιστήμη και με ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον , ώστε χαρακτηριστεί διεθνώς, ως ο «πράσινος» Πατριάρχης».

By