Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Αλλαγές στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις τροποποιήσεις.

fosphotos.com | Panayotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayotis Tzamaros

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τα δικαιώματα (warrants) που θα διατεθούν στους ιδιώτες για τη συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Παράλληλα έγινε επαναφορά σε παλαιότερα επίπεδα, του ελάχιστου αριθμού προσώπων, που προσμετράται για την επάρκεια της διασποράς κατά την εισαγωγή μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο, από 2.000 σε 300 πρόσωπα,  ενώ για εταιρίες με μετοχές εκτιμώμενης κεφαλαιοποίησης μεγαλύτερη των 700.000.000 ευρώ, από 7.000 σε 1.000 πρόσωπα αντίστοιχα.

By