Σάββατο, 15 Μαΐου, 2021

Κοινή υπουργική απόφαση για τις στρατηγικές επενδύσεις

«Καθορίζονται οι δεσμεύσεις των φορέων στρατηγικών επενδύσεων σε σχέση με την αδειοδότηση»

 konstantinopoulosC

Στον καθορισμό των προτύπων δεσμεύσεων για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων αναφέρεται κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Νότη Μηταράκη, του υπουργού Πολιτισμού Κ. Τασούλα, του υπουργού Περιβάλλοντος, Γ. Μανιάτη και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Η απόφαση καθορίζει τις δεσμεύσεις των φορέων στρατηγικών επενδύσεων, σε σχέση με την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουμένων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας. Στο δε πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής εμπίπτουν μόνο οι επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Μάλιστα, αποσαφηνίζεται πως οι φορείς υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων, κατά το χρόνο υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, πρέπει να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσμεύσεων αναλόγως του είδους της στρατηγικής επένδυσης, διαδικασία που απαραιτήτως προηγείται της έναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Ως δεσμεύσεις στρατηγικών επενδύσεων, σχετικές με την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και αναλόγως του είδους της επένδυσης, αναφέρονται οι ακόλουθες:

-Η τήρηση των όρων της εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση.
-Η τήρηση των όρων που έχουν τεθεί με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης, εφόσον έχει εκδοθεί.
-Η τήρηση του ισχύοντος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης της στρατηγικής επένδυσης, εάν δεν έχει καθοριστεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης.
-Η τήρηση των όρων προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
-Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο θα απεικονίζεται ο χώρος υλοποίησης της επένδυσης.
-Η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η στρατηγική επένδυση, από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.
-Η τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, διεργασιών συστημάτων και εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου.
-Η τήρηση πρόσθετων ειδικών όρων που μπορεί να τεθούν από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι προαναφερθείσες δεσμεύσεις θα διαλαμβάνονται σε έντυπη δήλωση, η οποία θα χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και η οποία θα υπογράφεται και θα υποβάλλεται από το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By