Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

«Μίνι» προϋπολογισμός ο μισθός για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου

Αν και η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται λόγω της περσινής κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε δύσκολη θέση και το 2013 κατέγραψε ζημιές, μετά τη φορολογία ύψους 2.05 δισ. ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος της, Τζον Χούριγκαν αμείβεται με τον ηγεμονικό μισθό των 840.000 ευρώ τον χρόνο

fosphotos.com | Panayotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayotis Tzamaros

Αυτό προκύπτει από την οικονομική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου για το 2013, σύμφωνα με την οποία η αμοιβή του κ. Τζον Χούρικαν ανέρχεται σε 70.000 ευρώ μηνιαίως. Ο κ. Χούριγκαν διορίστηκε στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου την 1η Νοεμβρίου του 2013.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανέρχονται στα 103 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 διατηρήθηκε στο 10,2%, στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ο συνολικός δείκτης ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 10,5%.

Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 622 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 26,7 δισ. ευρώ και 15,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 145%.

Η χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε 9,56 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013, από 9,86 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 1.174 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 999 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,62%.
Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 274 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,87%.

Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ και ο δείκτης κόστους προς έσοδα στο 47%. Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013.

By