Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Μείωση 17% στην κατανάλωση καυσίμων

Από την απαρχή της κρίσης στην Ελλάδα περίπου 1.500 πρατήρια έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους

venzini_10

Η πτώση της κατανάλωσης καυσίμων συνεχίστηκε και το 2012, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Infobank Hellastat Α.Ε., καθώς, το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών, η κλιμάκωση της φορολόγησης και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, έχουν προκαλέσει τη συνεχή πτώση της αγοράς καυσίμων μετά το 2007, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Το 2012 στην εγχώρια αγορά καταναλώθηκαν συνολικά 7,57 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων, ποσότητα που υπολείπεται του προηγούμενου έτους κατά 17%, ενώ η σωρευτική υποχώρηση σε σχέση με το 2008 διαμορφώνεται σε 33,5%.

Η μεγαλύτερη πτώση για το 2012 εντοπίστηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου η κατανάλωση μειώθηκε κατά 33%, στους 1,93 εκατομμύρια τόνους, ενώ σημαντική ήταν και η υποχώρηση στην κατανάλωση βενζίνης (-13,4%, στους 2,88 εκατομμύρια τόνους).

Η κάμψη εντάθηκε, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όταν και τον Οκτώβριο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε και εξισώθηκε με τον αντίστοιχο ΕΦΚ του diesel, γεγονός που προκάλεσε απότομη άνοδο της λιανικής τιμής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την αλλαγή αυτή, η πτώση κατά την περίοδο 15/10/2012 – 30/4/2013 διαμορφώθηκε στο 70%.

Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει επίσης ότι, οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν τις αυστηρότερες πολιτικές πιστώσεων που εφαρμόζουν πλέον οι όμιλοι διύλισης, καθώς και τις υψηλές επισφάλειες έναντι των πρατηριούχων λόγω της δύσκολης οικονομικής θέσης των τελευταίων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από την απαρχή της κρίσης στην Ελλάδα περίπου 1.500 πρατήρια έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 14 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2012 υποχώρησε κατά 8,6% στα 11,18 δισ. ευρώ και η μέση κάμψη ανά εταιρεία διαμορφώθηκε στο -6,5%.

Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε 51,28 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημίες διευρύνθηκαν σε 86,59 εκατομμύρια ευρώ.

Το μικτό περιθώριο υποχώρησε περαιτέρω το 2012 σε 4,1%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 0,7% και -0,3% αντίστοιχα. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 11 μόλις ημέρες. Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,4 προς 1). Η συρρίκνωση της κερδοφορίας οδήγησε το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών (-7,3%).

 

By