Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Το σχέδιο συγχώνευσης της Eurobank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Όλο το πλάνο

postbankΔόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με βάση το οποίο η Eurobank θα απορροφήσει το νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι μετοχές του οποίου ανήκουν κατά 100% στη Eurobank. Tο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά την συγχώνευση θα διαμορφώνεται στα 2,59 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές. To σχέδιο: Eurobank_sxedio

Σύμφωνα με την τράπεζα, στις 21.10.2013 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με βάση το οποίο η «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «EUROBANK») θα απορροφήσει την τραπεζική ανώνυμη εταιρεία «ΝΕΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΝΕΟ ΤΤ»), οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 100% στην απορροφούσα EUROBANK.

Από σήμερα, 23.10.2013, είναι στη διάθεση των μετόχων της EUROBANK, στις ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων τραπεζών http://www.eurobank.gr και http://www.ttbank.gr, καθώς και στην έδρα του ΝΕΟΥ ΤΤ, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στα γραφεία του επί της οδού Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175, (τηλ. 210 3704 000), τα κατωτέρω έγγραφα:

α) Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των ανωτέρω τραπεζών.
β) Οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της 30.6.2013 της EUROBANK και του ΝΕΟΥ ΤΤ (για το σκοπό της συγχώνευσης).
γ) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων της EUROBANK. Επισημαίνεται ότι το ΝΕΟ ΤΤ δεν έχει συντάξει άλλες οικονομικές καταστάσεις, πλην του ως άνω ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.6.2013, ο οποίος συνετάγη αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συγχώνευσης, δεδομένου ότι το ΝΕΟ ΤΤ συστήθηκε εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, στις 18.1.2013.
δ) Οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και συγκεκριμένα για μεν την EUROBANK του ορκωτού ελεγκτή κ. Χριστόδουλου Σεφέρη της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», για δε το ΝΕΟ ΤΤ του ορκωτού ελεγκτή κου Μάριου Ψάλτη της ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία».

Καλούνται οι μέτοχοι της EUROBANK να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους επί ένα μήνα από την ανωτέρω ημερομηνία και συγκεκριμένα μέχρι τις 24.11.2013.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος και τον εν συνεχεία έλεγχο από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων τραπεζών της τήρησης της διαδικασίας συγχώνευσης, θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, χωρίς να προηγηθούν αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων τραπεζών.

Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By