Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

Υποχώρηση ζημιών στη MIG για το πρώτο τρίμηνο

Μικρή πτώση στις πωλήσεις του ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013

marfin-bgenopoulos

Στα 2,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι λειτουργικές ζημιές της Marfin Investement Group για την οικονομική χρήση του 2014, μειωμένες σε σχέση με τις ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ που είχε σημειώσει για το α” τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το Α” Τρίμηνο 2014 ανήλθαν στα €257,3εκ έναντι €263,3εκ το Α” Τρίμηνο 2013, συνεπεία της εποχικότητας, της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της επιβάρυνσης €3,4εκτων αποτελεσμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας. Εξαιρώντας την εν λόγω επιβάρυνση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μείωση 1%, αντίστοιχη της ετήσιας μείωσης (1,1%) του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το Α” Τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το έτος.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε ζημία €2,8εκ, έναντι ζημίας €6,6εκ το Α” Τρίμηνο 2013. Ο περιορισμός των λειτουργικών ζημιών στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Οι θυγατρικές εταιρείες VIVARTIA, ATTICA, και ΥΓΕΙΑ (εξαιρουμένης της προαναφερθείσας επιβάρυνσης) βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του Α” Τριμήνου 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία €9,1εκ, περιλαμβανομένης της επιβάρυνσης στα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, έναντι ζημίας €10,0εκ το Α” Τρίμηνο 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία €51,7εκ, έναντι ζημίας €104,3εκ το Α” Τρίμηνο 2013. Τα αποτελέσματα του 2013 είχαν επιβαρυνθεί κατά €35εκ, λόγω αναπροσαρμογής αναβαλλόμενης φορολογίας.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.03.2014 ανήλθε στα €978εκ (έναντι €967εκ την 31.12.2013 και €1,24δις την 31.03.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε €1,27 ανά μετοχή (έναντι €1,26 την 31.12.2013 και €1,61 την 31.03.2013).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €141εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €63εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €29εκ έναντι της 31.12.2013.

Η στρατηγική συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μία νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ο οποίος έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα επιδιώξει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επερχόμενη εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας προς όφελος των μετόχων του και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG ανήλθαν στα €257,3εκ έναντι €263,3εκ το Α” Τρίμηνο 2013, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας και της επιβάρυνσης ύψους €3,4εκ στα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ από την μονομερή, από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, υποχρέωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας. Εξαιρώντας την εν λόγω επιβάρυνση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν ετήσια μείωση 1%, αντανακλώντας την ετήσια μείωση (1,1%) του Ελληνικού ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Α” Τρίμηνο 2014 ανήλθαν σε ζημία €2,8εκ, έναντι ζημίας €6,6εκ το Α” Τρίμηνο 2013. Ο περιορισμός των ζημιών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές VIVARTIA, ΥΓΕΙΑ (εξαιρουμένης της προαναφερθείσας επιβάρυνσης) και ATTICA. Για ένα ακόμα τρίμηνο η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών παρουσίασε ενισχυμένα περιθώρια κέρδους (το μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ενισχύθηκε κατά περίπου 100μ.β. ετησίως), βελτιωμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους (τα ενοποιημένα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν κατά 3% ετησίως).

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, ανήλθαν σε ζημία €9,1εκ έναντι ζημίας €10,0εκ το Α” Τρίμηνο 2013, αντανακλώντας τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών στο επίπεδο των θυγατρικών. Τα εν λόγω λειτουργικά κέρδη περιλαμβάνουν την προαναφερθείσα επιβάρυνση ύψους €3,4εκ στα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α” Τριμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημία €51,7εκ, έναντι ζημίας €104,3εκ το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα του 2013 περιλαμβάνουνεπιβάρυνση ποσού ύψους €35εκ λόγω της αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας(αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως) και ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €22,4εκ (τα αποτελέσματα του Α” Τριμήνου 2014 επιβαρύνθηκαν με ζημίες ποσού €1,4εκ από διακοπείσες δραστηριότητες).

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.03.2014 ανήλθε στα €978εκ (έναντι €967εκ την 31.12.2013 και €1,24δις την 31.03.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε €1,27 ανά μετοχή (έναντι €1,26 την 31.12.2013 και €1,61 την 31.03.2013). Η αύξηση έναντι της 31.12.2013 οφείλεται στην αύξηση της εύλογης αξίας συμμετοχών (Όμιλος ΥΓΕΙΑ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το Α” Τρίμηνο 2014 ανέρχονται σε €63εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €141εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €29εκ έναντι της 31.12.2013.

Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική ετήσια βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.

Όμιλος Vivartia: κατέγραψε 3% ετήσια αύξηση πωλήσεων ενώ ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33% έναντι 32,5% το 2013) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (64,2% έναντι 64,1% το 2013). Το μερίδιο αγοράς στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 26,5% (26,2% το 2013) ενώ στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών & ποτών στην Ελλάδα ανήλθε στο 24,5% (23,9% το 2013). Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους (τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 4,5% ετησίως) και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στον περιορισμό των λειτουργικών (EBITDA) ζημιών (€2,8εκ έναντι €6,7εκ το Α” Τρίμηνο 2013).

Όμιλος Attica: οι πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του Α” Τριμήνου 2013. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το Α” Τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το σύνολο του έτους. Ο συνεχιζόμενος αποτελεσματικός περιορισμός του κόστους (τα κόστη πωληθέντων μειώθηκαν 5% ετησίως ενώ τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης παρέμειναν σταθερά) συνέβαλε στον περιορισμό των λειτουργικών (EBITDA) ζημιών (€7,2εκ έναντι €7,9εκ το Α” Τρίμηνο 2013).

Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της προαναφερθείσας επιβάρυνσης ύψους €3,4εκ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ενίσχυση 5% ετησίως στα €9,9εκ, χάριν της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου αποτελούν η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική:

Στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς (Μάιος 2014): σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η Τράπεζα Πειραιώς θα αγοράσει αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG ύψους €250εκ στην ονομαστική τους αξία. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να μετατρέψει ομολογίες σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90εκ. Με την υλοποίηση της συμφωνίας και τη μετατροπή των ομολογιών η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διάθεσής τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών, που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG, έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 43% της ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ (Απρίλιος 2014): σύμφωνα με τους όρους του προσύμφωνου εξαγοράς, η ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει ποσοστό 43% της ΜΕΒΓΑΛ από την οικογένεια Παπαδάκη – Χατζηθεοδώρου. Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε στα €4,5εκ και θα καταβληθεί μετά από την εξόφληση υποχρέωσης της ΜΕΒΓΑΛ προς τη ΔΕΛΤΑ ύψους €3,8εκ. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το μερίδιο αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα ανήλθε στο 6,3% ενώ για τη συνολική αγορά γαλακτοκομικών & ποτών ανήλθε στο 5,7% (στοιχεία 2013).

Όμιλος ATTICA σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες και τη Fortress Credit Corp για την αναδιάρθρωση δανεισμού (Απρίλιος 2014): η ATTICA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες καθώς και τη Fortress Credit Corp. Οι εν λόγω συζητήσεις/διαπραγματεύσεις αφενός δεν έχουν καταλήξει, αφετέρου οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δανειστριών τραπεζών του Ομίλου. Στις εν λόγω συζητήσεις εξετάζεται μεταξύ άλλων προτεινόμενων εταιρικών πράξεων και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου και ο χρονικός ορίζοντας έκδοσης αυτού και γενικότερα ο χρόνος ολοκλήρωσης οποιασδήποτε τυχόν συμφωνίας δεν δύνανται ακόμα να προσδιορισθούν.

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (ΜΗΤΕΡΑ) (Μάιος 2014): ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €42εκ της θυγατρικής εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ, για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής. Με την εν λόγω έκδοση ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου δανεισμού του.»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By