Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό ανακοίνωσε ο όμιλος Πειραιώς

Οι όροι και οι προϋποθέσεις

 

trapeza peiraiosΠρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων της τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του προσωπικού της, μετά τις απορροφήσεις και εξαγορές έξι τραπεζών.

Το πρόγραμμα δεν έχει ανώτατο αριθμό αποδοχής αιτήσεων.

Όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγες μέρες το thepaper.gr, ο όμιλος αναμένεται να κλείσει 100 καταστήματα της ΑΤΕ μέσα στον Αύγουστο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης όλου του ομίλου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

 

Η ανακοίνωση του Προγράμματος Aποχώρησης

Όπως όλοι βιώνουμε, οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο είναι ραγδαίες. Ο Όμιλος με τις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε έχει πετύχει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεχίζεται, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές, επιτάσσει κινήσεις προσαρμογής της λειτουργίας του Ομίλου στα νέα δεδομένα.

Η Διοίκηση του Ομίλου καθ” όλο το διάστημα των αντίξοων οικονομικών συνθηκών κινήθηκε με βαθύ αίσθημα ευθύνης, με κύριο στόχο τη διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του που είναι αλληλένδετα.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές και σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων, αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Αποχώρησης (στο εξής: ΠΑ), θέλοντας να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους εκείνους που θέλουν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές επιλογές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος είναι:

1. Διάρκεια του ΠΑ

Το ΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ από την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 μέχρι τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013.

2. Εργαζόμενοι

Στο ΠΑ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού και οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Ωστόσο, από τα ανωτέρω ρητώς εξαιρούνται του ΠΑ οι εξής:

– όσοι έχουν προσληφθεί ως ήδη συνταξιούχοι

– όσοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Η Τράπεζα διατηρεί διακριτική ευχέρεια για την αποδοχή ή μη της αίτησης συμμετοχής στο ΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του εργαζομένου και τις υπηρεσιακές-οργανωτικές ανάγκες της μονάδας, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του. Οι παρόντες όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο ΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και εφόσον η αποχώρησή του δεν προκαλεί διαταραχή στην ομαλή υπηρεσιακή λειτουργία της Τράπεζας. Αν κάποιος Εργαζόμενος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες και υποβάλει, παρόλα αυτά αίτηση συμμετοχής στο ΠΑ, η αίτηση θα απορριφθεί.

 

3. Αποζημίωση ΠΑ και πρόσθετες παροχές

Κάθε Εργαζόμενος, που θα υπογράψει με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία την προαναφερθείσα σύμβαση αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, κατά την ημερομηνία της συμφωνημένης λύσης της σχέσης και σύμβασης θα λάβει την ακόλουθη αποζημίωση ΠΑ από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία:

(Α) Αποζημίωση ΠΑ

Α.1. Τράπεζα Πειραιώς (πλην εργαζομένων από πρώην ΑΤΕ) και Θυγατρικές Εσωτερικού

Το μικτό ποσό που προκύπτει ως άθροισμα των ακολούθων:

Α.1.1 Νόμιμη αποζημίωση

Νόμιμη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4093/2012, 4111/2013 και ν. 3198/1955 χωρίς προειδοποίηση).

Α.1.2 Κίνητρο ηλικίας εργαζομένου και προϋπηρεσίας

i. Για τους εργαζόμενους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2013, 8 μισθοί.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι από 61 ετών και πάνω, 50% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

iii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 57 – 60 έτη, 70% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

iv. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 54 – 56 έτη, 80% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

v. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 50 – 53 έτη, 100% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

vi. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 40 – 49 έτη, 60% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

vii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 30 – 39 έτη, 40% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

viii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται πριν τα 30 έτη, 25% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

Οι ηλικιακές κατηγορίες πρέπει να είναι συμπληρωμένες, με ημερομηνία αναφοράς 31/08/2013.

Ως έτη προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία ορίζονται τα έτη συνεχούς πραγματικής (ή και αναγνωρισμένης) παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία, μέχρι τις 31/08/2013 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία. Δε λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς συμπλήρωσης προϋπηρεσίας άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών όπως λ.χ. συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμβαση παροχής ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών κλπ.

Όσοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα SABBATICAL της Τράπεζας Πειραιώς, δικαιούνται να συμμετάσχουν και στο παρόν ΠΑ, εφαρμοζόμενων των ακόλουθων όρων: α) τα έτη συμμετοχής στο πρόγραμμα SABBATICAL θεωρούνται ως πλήρη έτη προϋπηρεσίας για τους σκοπούς συμμετοχής στο παρόν ΠΑ, β) ως τελευταίος μισθός θα θεωρηθεί ο μεικτός που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα SABBATICAL, όπως θα είχε διαμορφωθεί αν εργαζόταν στην Τράπεζα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Α.1.3 Κίνητρο οικογένειας

Δύο μισθοί (6/2013) για κάθε ανήλικο παιδί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Ως ανήλικο παιδί ορίζεται κάθε τέκνο το οποίο κατά την 31.08.2013 δε θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Α.2. Τράπεζα Πειραιώς – εργαζόμενοι από την πρώην ΑΤΕ

Το μικτό ποσό που προκύπτει ως άθροισμα των ακολούθων:

Α.2.1 Κίνητρο ηλικίας εργαζομένου

Για τους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς από την πρώην ΑΤΕ, η αποζημίωση ηλικίας υπολογίζεται, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης αποζημίωσης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4093/2012, 4111/2013 και ν. 3198/1955 χωρίς προειδοποίηση), ως εξής:

i. Για τους εργαζόμενους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2013, 8 μισθοί.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι από 61 ετών και πάνω, 14 μισθοί

iii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 57 – 60 έτη, 18 μισθοί

iv. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 54 – 56 έτη, 21 μισθοί

v. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 50 – 53 έτη, 22 μισθοί

vi. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 40 – 49 έτη, 16 μισθοί

vii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 30 – 39 έτη, 13 μισθοί

viii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται πριν τα 30 έτη, 5 μισθοί

Σημείωση: Ο μισθός προσδιορίζεται από την μισθοδοσία 06/2013.

Α.2.2 Κίνητρο οικογένειας

Δύο μισθοί (6/2013) για κάθε ανήλικο παιδί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Ως ανήλικο παιδί ορίζεται κάθε τέκνο το οποίο κατά την 31.08.2013 δεν θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Α.3. Ελάχιστο και Μέγιστο Όριο Αποζημίωσης ΠΑ

Η συνολική αποζημίωση κάθε Εργαζομένου στο πλαίσιο του παρόντος ΠΑ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δε θα είναι μικρότερη του μικτού ποσού των 8.000€, ούτε μεγαλύτερη του μικτού ποσού των 170.000€.

(Β) Παροχές ΠΑ

Β.1. Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας, για κάθε Εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Β.2. Δάνεια Προσωπικού

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως βάσει του ΠΑ.

Τυχόν καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις θα πρέπει να καταβληθούν πριν την πληρωμή της αποζημίωσης ή θα συμψηφιστούν με την αποζημίωση. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν οδηγηθεί σε οριστική καθυστέρηση συμψηφίζονται αυτόματα με την αποζημίωση του ΠΑ. Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΑ μπορούν να καταρτιστούν ειδικές συμφωνίες ρύθμισης/μερικής εξόφλησης υφιστάμενων οφειλών από στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια προσωπικού.

Διατήρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού στις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας.

Τα δάνεια προκαταβολών μισθών θα αποπληρωθούν με την αποχώρηση του υπαλλήλου. Το χρεωστικό υπόλοιπο των δανείων προκαταβολών μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και τα οποία εξοφλούνται μέσω μισθοδοσίας, θα συμψηφισθεί με την χρηματική αποζημίωση του όρου (Α), από την οποία θα αφαιρεθεί.

Β.3. Άλλες Παροχές

Δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των ακόλουθων παροχών:

i. Συμβουλευτική στήριξη μέσω της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

ii. Επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών.

4. Φορολόγηση αποζημίωσης ΠΑ

Η αποζημίωση ΠΑ είναι μικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης ΠΑ.

5. Χρόνος καταβολής αποζημίωσης ΠΑ

Η αποζημίωση ΠΑ θα καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στον όρο 5 , συγχρόνως με τη λύση της σχέσης και σύμβασης κάθε Εργαζομένου με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία.

6. Προσδιορισμός Ημερομηνίας

Όλες οι εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις θα λυθούν μέχρι την 30/11/2013. Όμως η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος – και το δικαίωμα αυτό θα της αναγνωριστεί και με τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασης – να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

7. Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε Εργαζομένου στο παρόν ΠΑ είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε Εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει να μην αιτηθεί τη συμμετοχή του στο ΠΑ.

8. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο Εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο ΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω Εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση και σύμβαση (έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία για τους δικηγόρους) και θα προβούν σε συμβιβαστική επίλυση κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητας, διαφοράς και αξίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, με την υπογραφή σχετικής έγγραφης συμφωνίας. Τονίζεται ότι η λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης (έμμισθης εντολής για τους δικηγόρους) θα επέλθει με κοινή συμφωνία (και όχι μονομερώς). Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης κάθε Εργαζομένου.

9. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του ΠΑ

Η αίτηση συμμετοχής στο ΠΑ, η οποία μάλιστα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του ΠΑ. Αίτηση υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις, αιρέσεις, επιφυλάξεις, άλλους όρους και γενικώς άνευ ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του ΠΑ, θα απορρίπτεται.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το ΠΑ, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του Εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρίας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας), ανεξάρτητα από το εάν εκκρεμεί ή όχι αγωγή, και μπορεί (κάθε τέτοιο ποσό) να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι οιασδήποτε αξίωσης του Εργαζομένου κατά της Τράπεζας.

Κάθε Εργαζόμενος, προκειμένου να δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση του ΠΑ και να λάβει τις παροχές του ΠΑ, θα πρέπει να έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΑ και να έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασής του με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία. Με τη σύμβαση αυτή θα επιβεβαιώνεται ότι ο εν λόγω Εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία δεν έχουν ούτε διατηρούν πια καμία αξίωση ο ένας έναντι του άλλου, ούτε από οιαδήποτε ασκηθείσα ή μελλοντική αγωγή.

10. Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ΠΑ θα πρέπει να είναι έγγραφες και ανεπιφύλακτες, να απευθύνονται ηλεκτρονικά (programmaprosopikoy@piraeusbank.gg) και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 1ος όροφος, (υπόψη Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο, από την Παρασκευή, 19/07/2013 έως και τη Δευτέρα 02/09/2013.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι Εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον Πίνακα.

Καμιά αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τη Δευτέρα 02/09/2013. Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου μέσω e-mail, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Οι Διευθυντές των Μονάδων/Καταστημάτων πρέπει να ενημερώσουν τους εργαζόμενους που απουσιάζουν με άδεια/ασθένεια για τους όρους του παρόντος προγράμματος.

Η Τράπεζα/Θυγατρική εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εξετάσει κάθε αίτηση και να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, σύμφωνα με την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

11. Αποκλειστικότητα

Το παρόν ΠΑ λήγει και παύει οριστικά τη Δευτέρα 02/09/2013.

Το ΠΑ δε δημιουργεί ουδεμία υποχρέωση για επανάληψή του στο μέλλον, ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία, ούτε για καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και παροχές προς Εργαζομένους που είτε δεν πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, είτε / και δεν θα αιτηθούν ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο ΠΑ, είτε / και δεν θα αποδεχθούν ανεπιφύλακτα όλους τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του ΠΑ.

Προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ειδικώς διευκρινίζεται ότι αν, για οιονδήποτε λόγο ή / και αιτία (συμπεριλαμβανομένης και της επίκλησης οιασδήποτε ιδιότητας, προσόντος, περίπτωσης, άποψης κτλ), ο Εργαζόμενος δεν αιτηθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα να συμμετάσχει στο ΠΑ, ή / και δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και εμπρόθεσμα όλους τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑ, δεν θα δικαιούται κανενός ποσού ή παροχής του ΠΑ, ούτε συνολικού, ούτε επιμέρους.

12. Τελική διάταξη – επιφύλαξη δικαιωμάτων

Ακόμα κι αν η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζομένου, εάν, στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικοτεχνικών λόγων), η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, οπότε δε θα δικαιούται την αποζημίωση του ΠΑ. Περαιτέρω, η Τράπεζα επιφυλάσσει ρητά δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, αλλά και της τυχόν συναφθείσας σύμβασης συμβιβασμού, αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του Εργαζομένου εναντίον της Τράπεζας. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο Εργαζόμενος λόγω συμμετοχής στο ΠΑ αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By