Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

120 δόσεις: «Πληρώστε και γλιτώστε» 10% – 100% των προσαυξήσεων

Να πληρώσουν άμεσα, μέσα σε 3 ημέρες από την αίτηση, τουλάχιστον την 1η δόση ή και εφάπαξ όλο το ποσό που χρωστούν στην εφορία, καλούνται 4 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας προβλέπει επίσης μόλις 18 δόσεις για τα χρέη των επιχειρήσεων από απλήρωτους φόρους στην εφορία (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, εισοδήματος κλπ) ή 30 δόσεις σε περίπτωση οφειλών από έκτακτη αιτία όπως πρόστιμα, φόρους κληρονομιάς.

Προβλέπει επίσης «κούρεμα» επί των προσαυξήσεων τουλάχιστον 10% για όλους όσους ενταχθούν τελικώς στη ρύθμιση, ή και 100% για όλους όσους εξοφλήσουν εφάπαξ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ειδικότερα όμως προβλέπονται εκπτώσεις από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπό τον όρο ότι θα επιλέξουν να εξοφλήσουν νωρίτερα τις δόσεις τους, ως εξής:

1. Για τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα)

– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 20%, χορηγείται απαλλαγή 15% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 30%, χορηγείται απαλλαγή 25% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 40%, χορηγείται απαλλαγή 35% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 50%, χορηγείται απαλλαγή 45% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 60%, χορηγείται απαλλαγή 55% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 70%, χορηγείται απαλλαγή 85% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν να μειώσουν τον αριθμό των δόσεών τους κατά 90%, χορηγείται απαλλαγή 90% (που περιλαμβάνει όμως και το αρχικό 10% για όλους)
– Αν επιλέξουν οποτεδήποτε μεγαλύτερη μείωση, μεταπίπτουν στην ανάλογη κατηγορία δικαιούχων απαλλαγής, όπως παραπάνω
– Αν επιλέξουν να εξοφλήσουν τον αριθμό των δόσεών τους μια και έξω, χορηγείται απαλλαγή 100%

Για τον υπολογισμό των δόσεων κάθε οφειλέτη λαμβάνεται υπ’όψιν το συνολικό πραγματικό ατομικό εισόδημα (φορολογούμενο ή και τυχόν απαλλασσόμενο από φόρο) και ορίζεται ελάχιστη δόση ανά κλιμάκιο εισοδήματος του οφειλέτη, ως εξής:

Α) Για εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, με την κάθε δόση να μην μπορεί όμως να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Β) Για τους οφειλέτες με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με συντελεστές ανά τμήμα εισοδήματος :

· από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

· από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

· από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

· από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

· από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

· από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

· από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

· πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία μονάδα για ένα παιδί , κατά δύο μονάδες για δύο παιδιά και κατά τρεις μονάδες για τρία παιδιά και πάνω.

Με άλλα λόγια, οι πολύτεκνοι δεν θα έχουν την μείωση που τους αναλογεί, ούτε θα μπορούν εύκολα να πετύχουν μεγαλύτερη έκπτωση ζητώντας λιγότερες δόσεις από όσες καθορίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Το προκύπτον άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

2. Για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 18 δόσεις (με ελάχιστη 30 ευρώ το μήνα)

– χορηγείται απαλλαγή 100% αν εξοφληθούν εφάπαξ

– απαλλαγή 80% (όπου περιλαμβάνεται και η αρχική έκπτωση 10% που ισχύει για όλους) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2-6 δόσεις

– απαλλαγή 50% (όπου περιλαμβάνεται και η αρχική έκπτωση 10% που ισχύει για όλους) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 7-12 δόσεις

– απαλλαγή 30% (όπου περιλαμβάνεται και η αρχική έκπτωση 10% που ισχύει για όλους) εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13-18 δόσεις

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν την πρώτη δόση προκειμένου αυτή να είναι ενεργή. Αυτό ορίζουν οι διατάξεις για το νέο πλαίσιο σταδιακής εξόφλησης οφειλών φορολογουμένων προς τις Δ.Ο.Υ , τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις αφορούν υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το μέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων της ρύθμισης ή καθυστέρηση καταβολής των δύο τελευταίων δόσεών της για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης με αποτέλεσμα την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής.

Το ίδιο αποτέλεσμα παράγεται και στην περίπτωση όπου οι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ” όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Απώλεια της ρύθμισης προκύπτει επίσης εάν ο φορολογούμενος :

· δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ” όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

· υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ” αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4174/2013,

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α” 62) και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

δ) Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α” 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Υπαγωγή οφειλών στη νέα ρύθμιση συνεπάγεται μηνιαία επιβαρύνονται με τόκους ύψους 5% σε ετήσια βάση. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2%.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Στη ρύθμιση του παρόντος μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α” 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α” 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α” 238), η οποία είναι σε ισχύ.

«ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ»

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που έχει ευθύνη καταβολής. Τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές στο πρόγραμμα ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί στα νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος μέρους υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 28.6.2019. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο/Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης/Τελωνείο) ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α’ ΔΟΣΗΣ

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος μέρους πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ρύθμισης (Ταυτότητα Ρύθμισης Οφειλής -Τ.Ρ.Ο.) στους φορείς είσπραξης ή στις Δ,Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, όπου αυτό προβλέπεται. Ειδικά για τις τελωνειακές οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση η καταβολή διενεργείται με τη χρήση Ταυτότητας Πληρωμής είτε στο αρμόδιο Τελωνείο είτε ηλεκτρονικά.

Κατ” εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος μέρους, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ” όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α” 32) ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α” 237), η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

β) Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α” 62) και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

γ) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

δ) Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α” 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
Δείτε επίσης

(Visited 1 times, 1 visits today)
By