Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Alpha Bank: Συμμετέχει στο πρόγραμμα για δάνεια προς τις επιχειρήσεις

Επιλέξιμες για ένταξη στη Δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

© FOSPHOTOS  Konstantinos Tsakalidis
© FOSPHOTOS Konstantinos Tsakalidis

Η Alpha Bank συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», με σκοπό την από κοινού συνεπένδυση των ιδίων κεφαλαίων της με τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων επιχειρηματικής αναπτύξεως, με ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, επιλέξιμες για ένταξη στη Δράση είναι οι οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και κάθε σταδίου λειτουργίας υπό σύσταση, νέες ή υφιστάμενες.

Η Δράση περιλαμβάνει:

α) δάνειο χρηματοδοτήσεως επενδυτικών σχεδίων και

β) κεφάλαιο κινήσεως ειδικού σκοπού, τα οποία θα συνδράμουν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα,  με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:

-ποσό χρηματοδοτήσεως έως Ευρώ 800.000 για τα επενδυτικά δάνεια και έως Ευρώ 300.000 για τα κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού.

– Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 50% από τα ισχύοντα (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, για το μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από την Τράπεζα).

 

-Ευελιξία αποπληρωμής με χρεωλυτική ή τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση και συχνότητα αποπληρωμής που καθορίζεται ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

-Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη για τα επενδυτικά δάνεια και έως 48 μήνες

για τα κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού.

Ο χαμηλότοκος δανεισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεπενδύσεως κεφαλαίων (1:1) με προνομιακό επιτόκιο από την Alpha Bank και με μηδενικό επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ, για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η ανωτέρω Δράση Συνεπενδύσεως, αφορά στη χρηματοδότηση τόσο των επενδυτικών σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, όσο και των αναγκών τους σε κεφάλαια κινήσεως και έχει συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ 550 εκατ., εκ των οποίων τα Ευρώ 275 εκατ. θα διατεθούν από τις τράπεζες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By