Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Alpha Bank: Εφικτή η ανάπτυξη άνω του 2% το 2018

Εφικτή χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – υψηλότερα του 2% – το 2018 η Alpha Bank.

«Η επίτευξη ενός ρυθμού μεγεθύνσεως υψηλότερου του 2% για το 2018, σε επίπεδα κοντά στην πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εφικτή και αναμένεται να προέλθει κυρίως από τον περαιτέρω σχηματισμό παγίου κεφαλαίου μέσω κυρίως άμεσων ξένων επενδύσεων», τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο οικονομικό τους δελτίο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν:

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας το τελευταίο τρίμηνο του 2017, συνεπάγονται ότι η στατιστική επίδραση βάσεως (carry-over effect) του ρυθμού μεγέθυνσης του 2017 επί του προσδοκώμενου μέσου ετήσιου ρυθμού το 2018, αναπροσαρμόζεται επί τα βελτίω και καθίσταται θετική.

Η στατιστική αυτή επίδραση βάσεως αποτυπώνει τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγεθύνσεως που θα προέκυπτε την επόμενη χρονιά εάν το επίπεδο του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, που επετεύχθη το τελευταίο τρίμηνο του 2017, παραμείνει σταθερό στο τρέχον έτος. Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη καθώς διαχωρίζει τη δυναμική της μεγεθύνσεως του ΑΕΠ από το «μηχανικό αποτέλεσμα» που προέρχεται από τη μεγέθυνση του προηγούμενου έτους. Πρακτικά τούτο ισοδυναμεί με την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του επιπέδου του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 και του μέσου επιπέδου του ιδίου έτους. Συνεπώς, όταν το επίπεδο του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είναι υψηλότερο από το μέσο επίπεδο του έτους, όπως συνέβη το 2017, η στατιστική επίδραση βάσεως που διαμορφώνεται για το 2018, είναι θετική. Υπολογίζεται δε, ότι η επίδραση αυτή είναι της τάξεως των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Το 2017, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν ίσος με 1,4 ποσοστιαίες μονάδες και δύναται να ερμηνευτεί κυρίως από τη δυναμική της μεγεθύνσεως κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η στατιστική επίδραση βάσεως προερχόμενη από το 2016 εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως των -0,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Δεδομένης της θετικής και ισχυρής επιδράσεως βάσεως, η επίτευξη ενός ρυθμού μεγεθύνσεως υψηλότερου του 2% για το 2018, σε επίπεδα κοντά στην πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εφικτή και αναμένεται να προέλθει κυρίως από τον περαιτέρω σχηματισμό παγίου κεφαλαίου μέσω κυρίως άμεσων ξένων επενδύσεων. Η πλήρης εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, υπό των πρίσμα των αποφάσεων του Eurogroup την Άνοιξη του 2016, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιούνιο του 2017, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αποθέματος κεφαλαίων (cash buffer) για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, τουλάχιστον της διετίας 2018-2019, θα σηματοδοτήσει την ομαλή επάνοδο της χώρας στις αγορές και την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος.

Παράλληλα, η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής δύναται να αποτελέσει πρόσθετο μηχανισμό προσελκύσεως νέων επενδυτικών κεφαλαίων και αναζωογονήσεως πολλών, μικρού και μεσαίου μεγέθους, ελληνικών επιχειρήσεων. Σημαντική προϋπόθεση ωστόσο είναι η ολοκλήρωση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By