Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Alpha Bank: Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2018

Καθαρά κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank στο 9μηνο 2018, έναντι 85,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2017.

Οι ζημίες απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 944,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2017.

Η τράπεζα πέτυχε περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και των δανείων σε καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης καλύψεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1,32 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων. Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε 38,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2018 ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha, Δημήτρης Μαντζούνης δήλωσε τα εξής:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του ενεργητικού της τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους.

»Η τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By