Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ελλάδας στο δικαστήριο της ΕΕ για την Cosco

Η προσφυγή της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Δικαστήριο της ΕΕ, για τον ΟΛΠ, απορρίφθηκε. Το κράτος, σύμφωνα με την απόφαση, οφείλει να ανακτήσει κρατικές ενισχύσεις σε ΣΕΠ/ Cosco.

Στις 23 Μαρτίου 2015, η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία, η Ελλάδα χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στις εταιρείες ΣΕΠ και Coscoκαι ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η Ελλάδα άσκησε προσφυγή, προβάλλοντας πέντε λόγους ακυρώσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς είναι δημόσια εταιρία κοινής ωφέλειας η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς, δυνάμει συμβάσεως παραχωρήσεως διάρκειας 40 ετών που συνήφθη με το Ελληνικό Δημόσιο το 2002.

Ο λιμένας του Πειραιά χωρίζεται σε δύο τμήματα: τον εμπορευματικό λιμένα και τον επιβατικό λιμένα. Ο εμπορευματικός λιμένας έχει 3 τερματικούς σταθμούς: τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τον τερματικό σταθμό διακινήσεως συμβατικού φορτίου και τον τερματικό σταθμό αυτοκινήτων. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διαθέτει δύο προβλήτες. Ο ΟΛΠ αποφάσισε να επεκτείνει την υποδομή του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Το 2008, ο ΟΛΠ προκήρυξε ευρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο του οποίου επελέγη η Cosco Pacific Limited η οποία και συνέστησε θυγατρική ειδικού σκοπού, τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ). Το ίδιο έτος, ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση παραχωρήσεως με τον ΣΕΠ η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 3755/2009.

Στην απόφασή της, τον Μάρτιο του 2015, η Κομισιόν ανέφερε ότι τα ακόλουθα μέτρα κρατικής ενίσχυσης προς όφελος του ΣΕΠ δεν συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά:

  • Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III.
  • Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ.
  • Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.
  • Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης.
  • Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης.

Η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει άμεσα τη χορηγηθείσα μη συμβιβάσιμη ενίσχυση από τον ΣΕΠ και την Cosco, περιλαμβανομένων των τόκων, υπολογιζομένων με τη μέθοδο του ανατοκισμού.

Τι έλεγε η προσφυγή της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2015

Στην προσφυγή που είχε ασκήσει η Ελλάδα, υποστήριζε ότι η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνάς της, μεταβάλλοντας την πραγματική και νομική βάση της διοικητικής διαδικασίας, ότι η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ ως προς την έννοια της κρατικής ενισχύσεως, ότι η απόφαση πάσχει εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς τη στοιχειοθέτηση της κρατικής ενισχύσεως, κατά παράβαση του άρθρου 296 ΣΛΕΕ.

Ακόμη, υποστήριζε ότι η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, σχετικά με το συμβατό των ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά. Και τέλος ότι η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ποσοτικοποίηση των προς ανάκτηση ποσών και παραβίασε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τα πέντε επιχειρήματα δεν έγιναν δεκτά, κρίθηκαν από το δικαστήριο αβάσιμα και απορρίφθηκε η προσφυγή στο σύνολό της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By