Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την AS Company

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο & υπολοίπου κερδών προηγουμένων χρήσεων ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η εταιρεία παιχνιδιών AS Company.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε:

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και

β) την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους 3.099.447,82 €, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (8.663.173,20 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) μετοχές, με ονομαστική αξία 0,66 € έκαστη.

Την 11.01.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ.2302250/11.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της, την 04.02.2021 για: α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.02.2021, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,66 € ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By