Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Byte: Τριπλασιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων το 2020

Το 2020 η Byte κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιδόσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία.

Με βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, των προμηθευτών και συνεργατών της, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασποράς του ιού.

Παράλληλα, προσάρμοσε με ευελιξία τη λειτουργία της για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και τη συνεπή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο ήταν αξιοσημείωτα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 31,669 εκ. ευρώ έναντι 29,716 εκ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,6%.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ύψος των 6,050 εκατ. ευρώ από 4,490 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 34,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 74,3% και ανήλθαν σε 3,456 εκ. ευρώ έναντι 1,983 εκ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,915 εκ. ευρώ από 0,667 εκ. ευρώ το 2019.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας που ανήλθαν σε 1,662 εκ. ευρώ έναντι 0,599 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου στο επίπεδο των 9,340 εκ. ευρώ από 5,194 εκ. ευρώ την 31/12/2019. Ο δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων.

Η Byte, το 2020 συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε ότι αφορά την τεχνολογική επάρκεια και την ψηφιακή οργάνωση των δημοσίων δομών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Μεταξύ άλλων,η Byte είχε κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών που νοσούν από COVID-19, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας.

Παράλληλα, η εταιρεία Byte, ως εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, παραχώρησε δωρεάν τις εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε σχετικά: “μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, η εταιρεία κατάφερε να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία και τη συνέπειά της. Χάρη στη σκληρή δουλειά, τον επαγγελματισμό και την επιστημονική επάρκεια των εργαζομένων μας πετύχαμε όχι μόνο καλά αποτελέσματα σε οτι αφορά τους οικονομικούς δείκτες, αλλά αποδείξαμε ότι η Byte είναι κομβικός εταίρος της νέας εποχής της ψηφιακής Ελλάδας»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By